Title: Kapacitní řešení technologií a jejich prostorové uspořádání v průmyslovém podniku
Other Titles: Capacitive technology solutions and their spatial arrangement in an industrial company
Authors: Kostelný, Vladimír
Advisor: Šimon, Michal
Referee: Volf, Luděk
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2294
Keywords: Výroba;výrobní systém;aktivní a pasivní logistické prvky;kapacitní vytížení výroby;layout;materiálový tok;I-D diagram
Keywords in different language: Production;production system;active and pasive elements of logistics;layout;material flow;ID chart
Abstract: Diplomová práce se zabývá analýzou výrobního systému a návrhem na zlepšení. První část je zaměřena na výpočet kapacitního vytížení pracovišť a pracovníků, na základě výpočtů je cílem stanovit opatření pro pokrytí plánovaného nárůstu výroby. Druhá část analyzuje materiálové toky ve výrobě. Výstupem je doporučení změny rozmístění strojů tak, aby došlo ke zkrácení materiálových toků a potažmo přepravního výkonu.
Abstract in different language: The aim of my diploma sheet is the characterization and analysis of the production system. The first part focuses on the calculation of load capacity of workplaces and workers. Based on calculations made to cover the planned increase in production. The second part analyzes the material flow in production. The result is a recommendation change layout of machines so that there was a reduction of material flows.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Kostelny.pdfPlný text práce2,75 MBAdobe PDFView/Open
Kostelny_hodnoceni_v 001.pdfPosudek vedoucího práce479,22 kBAdobe PDFView/Open
Kostelny_posudek_o 001.pdfPosudek oponenta práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
Kostelny_obhajoba_DP 001.pdfPrůběh obhajoby práce413,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2294

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.