Název: Kapacitní řešení technologií a jejich prostorové uspořádání v průmyslovém podniku
Další názvy: Capacitive technology solutions and their spatial arrangement in an industrial company
Autoři: Kostelný, Vladimír
Vedoucí práce/školitel: Šimon, Michal
Oponent: Volf, Luděk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2294
Klíčová slova: Výroba;výrobní systém;aktivní a pasivní logistické prvky;kapacitní vytížení výroby;layout;materiálový tok;I-D diagram
Klíčová slova v dalším jazyce: Production;production system;active and pasive elements of logistics;layout;material flow;ID chart
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá analýzou výrobního systému a návrhem na zlepšení. První část je zaměřena na výpočet kapacitního vytížení pracovišť a pracovníků, na základě výpočtů je cílem stanovit opatření pro pokrytí plánovaného nárůstu výroby. Druhá část analyzuje materiálové toky ve výrobě. Výstupem je doporučení změny rozmístění strojů tak, aby došlo ke zkrácení materiálových toků a potažmo přepravního výkonu.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of my diploma sheet is the characterization and analysis of the production system. The first part focuses on the calculation of load capacity of workplaces and workers. Based on calculations made to cover the planned increase in production. The second part analyzes the material flow in production. The result is a recommendation change layout of machines so that there was a reduction of material flows.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce Theses (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-Kostelny.pdfPlný text práce2,75 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kostelny_hodnoceni_v 001.pdfPosudek vedoucího práce479,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kostelny_posudek_o 001.pdfPosudek oponenta práce1,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kostelny_obhajoba_DP 001.pdfPrůběh obhajoby práce413,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2294

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.