Title: Tvorba modelovacích analytických nástrojů v oboru elektroenergetiky s důrazem na oblast spolehlivosti a provozu venkovních vedení
Other Titles: Creation of Modelling Analytical Tools in the Field of Electric Power Engineering with an Emphasis on the Reliability and Operation of Overhead Power Lines
Authors: Síťař, Vladislav
Advisor: Noháč Karel, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Mach Veleslav, Doc. Dr. Ing.
Mann Heřman, Doc. Ing. DrSc.
Toman Petr, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23032
Keywords: simulační software dynast;model indikátoru;model zátěže;model elektrického oblouku;model svodiče přepětí;model transformátoru;model vedení nn;model vedeni vn;pasivní parametry vedení;metoda aproximačních funkcí.
Keywords in different language: simulation software dynast;indicator model;load model;electric arc model;surge arrester model;transformer model;lv power line model;mv power line model;line passive parameters;approximation function method.
Abstract: Tato práce se zabývá modelováním vybraných částí a prvků elektrizačních soustav a jejich aplikací v rámci reálných výzkumných činností. Jsou zde popsány základní úvahy pro způsoby modelování jednotlivých vybraných elementů elektrizační soustavy. Pro ně jsou v simulačním softwaru DYNAST vytvořeny jejich modely, jejichž chování je ověřeno matematickými metodami, porovnáním výstupů s obdobně definovanými modely, které jsou implementovány do jiných softwarů využívaných v elektroenergetice, popřípadě zhodnocením s výstupy reálných měření či ilustrativních příkladů. Toto ověření je ve většině případů založeno na porovnání grafických výstupů získaných ze simulací. U všech modelů jsou detailně definovány jejich vnitřní struktury, implementace vstupních parametrů a jejich výpočet. Pro vybrané modely, do kterých nelze implementovat ani standardní ani alternativní výpočetní algoritmy, je navržena originální metodika řešení. Tato navržená metodika je ověřena jejím použitím v konkrétních modelech.
Abstract in different language: This thesis deals with the modelling of selected parts and elements of electric power systems and their application in the context of real research activities. Elementary arguments regarding the modelling of particular elements of electric power systems are described. For them, respective models are developed in simulation software DYNAST. Their behaviour is verified by mathematical methods, by the comparison of outputs with similarly defined models, which are implemented in other power engineering softwares, and/or by the evaluation with the results of real measurements or with illustrative examples. This verification is in the majority of cases based on the comparison of graphical outputs, which are obtained from the simulations. Internal structure, implementation of input parameters and their calculation are defined for all models in detail. For selected models, where it is impossible to implement neither standard nor alternative computational algorithms, original theoretical background and procedures are proposed. This proposed methodology is verified by its use in specific models.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
disertace_sitar.pdfPlný text práce4,84 MBAdobe PDFView/Open
sitar publ.pdfPosudek vedoucího práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
sitar opon.pdfPosudek oponenta práce2,63 MBAdobe PDFView/Open
sitar zapis.pdfPrůběh obhajoby práce622,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23032

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.