Title: Vliv odporu rotorové klece na provozní parametry asynchronního motoru
Other Titles: Influence of rotor squirrel cages resistance at the operating parameters of the induction motor
Authors: Fiala, Václav
Advisor: Pechánek Roman, Ing. Ph.D.
Referee: Šobra Jan, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23114
Keywords: asynchronní stroj;kotva nakrátko;hliník;mosaz;kružnicový diagram;nakrátko;naprázdno;rotor;stator;odpor;náhradní schéma.
Keywords in different language: asynchronous machine;squirrel cage;aluminium;brass;circular diagram;short circuit;open circuit;rotor;stator;resistance;equivalent scheme.
Abstract: Předložená bakalářská práce se zabývá provozními parametry asynchronního stroje s kotvou nakrátko v závislosti na použitém materiálu rotorové klece. Práce představuje řešení materiálové náhrady, pomocí vlastního měření stroje a teoretických výpočtů. Z naměřených a vypočtených hodnot, byly sestrojeny kružnicové digramy, podle kterých byla materiálová náhrada posuzována. Provedenou analýzou stroje byly zjištěny parametry nutné k posouzení provozních vlastností stroje. Jedná se o momentovou a výkonovou přetížitelnost, dále pak o účinnost a proudy v závislosti na rostoucím skluzu. Výsledky této práce umožňují porovnat výhody a nevýhodu stroje s hliníkovou kotvou oproti stroji s kotvou mosaznou
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the operational parameters of asynchronous machine with squirrel cage depending on the material the rotor cage. The thesis presents solutions to material compensation, using the measurement tools and theoretical calculations. The measured and calculated values were constructed a circular diagrams, according to which the material compensation assessed. Performed analysis tools were identified parameters needed to assess the operational characteristics of the machine. It is a torque and power overload, then the effectiveness and current in accordance with increasing slip. The results of this study make it possible to compare the advantages and disadvantages of the machine with aluminium squirrel-cage machine compared with brass squirrel-cage machine.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,53 MBAdobe PDFView/Open
067068_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce185,54 kBAdobe PDFView/Open
067068_oponent.pdfPosudek oponenta práce401,25 kBAdobe PDFView/Open
067068_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce384,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23114

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.