Title: Projekt zvyšování výkonnosti firmy prostředky strategického řízení
Other Titles: The Project of Performance Improvement of a Company by Using Tools of Strategic Management
Authors: Úterská, Jitka
Advisor: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Referee: Taušl Procházková Petra, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23206
Keywords: strategie;strategické řízení;výkonnost;finanční analýza;analýza rizik;strategické scénáře
Keywords in different language: strategy;strategic management;performance;financial analysis;risk analysis;strategic scenarios
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá vytvořením projektu zvyšování výkonnosti firmy prostředky strategického řízení. V úvodní části je představen vybraný podnik. Následující kapitola se zabývá analýzou stávající finanční výkonnosti firmy. V rámci zvyšování výkonnosti jsou stanovena strategická východiska vedoucí k naplnění definovaných cílů společnosti. Další kapitola se zabývá analýzou prostředí. Tato analýza identifikuje interní a externí faktory, které firmu ovlivňují. Při zhodnocení analýzy prostředí jsou nastíněny vhodné strategie, které jsou následně vyhodnoceny ve strategické analýze. V návaznosti na krátkodobé cíle je sestaven finanční plán podniku a provedena finanční analýza. Dále je provedena analýza rizik, která vyhodnocuje rizikové faktory, ze kterých vycházejí strategické scénáře. Poslední částí práce je zhodnocení provedených analýz, parametrizace krátkodobých cílů a následné doporučení pro implementaci.
Abstract in different language: This thesis deals with creating a project improving company performance means of strategic management. In the introductory part of the chosen enterprise. The following chapter analyzes the current financial performance of the company. In order to increase performance are determined by strategic starting points leading to the fulfillment of defined objectives. The next chapter analyzes the environment. This analysis identifies internal and external factors affecting the company. When reviewing the environmental analysis are outlined appropriate strategies, which are then evaluated in strategic analysis. Following the short-term goals is the financial plan and financial analysis. Furthermore, a risk analysis that evaluates the risk factors that motivate the strategic scenarios. The last part is an evaluation conducted analyzes, setting of short-term goals and follow recommendations for implementation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Uterska_DP.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
DP_Uterska_VP.pdfPosudek vedoucího práce682,15 kBAdobe PDFView/Open
DP_Uterska_OP.pdfPosudek oponenta práce786,82 kBAdobe PDFView/Open
DP_Uterska.PDFPrůběh obhajoby práce1,15 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23206

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.