Title: Spotřební chování vysokoškolských studentů ve stravování
Other Titles: Consumer behavior of university students in catering
Authors: Pezlová, Markéta
Advisor: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Referee: Janeček Petr, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23220
Keywords: spotřební chování;stravovací zařízení;trendy;dotazníkové šetření;trh stravovacích služeb
Keywords in different language: consumer behavior;catering facilities;trends;survey;market of catering services
Abstract: Cílem této diplomové práce bylo analyzovat spotřební chování vysokoškolských studentů Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni v oblasti stravování a následně z výzkumem zjištěných informací stanovit závěry spotřebního chování a definovat doporučení pro oblast stravování. V první části práce byla zpracována teoretická východiska pro problematiku spotřebního chování a marketingového výzkumu. V druhé části práce byla charakterizována současná podoba odvětví stravování a pohostinství, konkrétně byla určena kategorizace stravovacích zařízení, zmíněna vybraná stravovací zařízení nacházející se v Plzni, definovány aktuální trendy v oboru a popsána aktuální problematika v této oblasti. Následovala analýza sekundárních dat, která vedla k definici trendu spotřebního chování ve stravování. Poslední část diplomové práce se týkala vlastního šetření spotřebního chování, definování skupiny respondentů, vyhodnocení dotazníkového šetření, stanovení závěrů šetření a byla navrhnuta doporučení pro oblast stravování.
Abstract in different language: The aim of this thesis was to analyze consumer behavior of university students of the Faculty of Economics University of West Bohemia in catering and subsequently to draw conclusions of consumer behavior based on the collected information of the research and define recommendations for the catering industry. In the first part of the thesis, theoretical basis for the issue of consumer behavior and marketing research was elaborated. In the second part, the current form of the catering industry was characterized, specifically there was determined categorization of catering facilities, mentioned selected catering facilities located in Pilsen, defined current trends and described the present issue in this industry. There followed an analysis of secondary data, which led to the definition of the trend in consumer behavior in catering. The last part of the thesis is concerned with the survey of consumer behavior, defining a group of the survey respondents, assessment and determining conclusions of the survey and there were suggested recommendations for the catering industry.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Pezlova.pdfPlný text práce2,41 MBAdobe PDFView/Open
Pezlova_V.pdfPosudek vedoucího práce614,92 kBAdobe PDFView/Open
Pezlova_O.pdfPosudek oponenta práce855,69 kBAdobe PDFView/Open
Pezlova_P.pdfPrůběh obhajoby práce197,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23220

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.