Title: Vývojové tendence Mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS a US GAAP
Other Titles: Trends in Development of International Accounting Standards IAS/IFRS and US GAAP
Authors: Valtová, Monika
Advisor: Hinke Jana, Ing. Ph.D.
Referee: Nováková Michaela, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23267
Keywords: ias;ifrs;us gaap;konvergence;standardy;iasb;fasb;novelizace;společné projekty;eu
Keywords in different language: ias;ifrs;us gaap;convergence;standards;iasb;fasb;amendments;joint projects;eu
Abstract: Předložená diplomová práce je zaměřena na účetní systémy IAS/IFRS a US GAAP. První část práce charakterizuje oba účetní systémy, jejich vznik, vývoj a představuje hlavní orgány, které se podílely či stále podílejí při tvorbě standardů. Druhá část práce analyzuje vývojové tendence před rokem 2002 a následně po roce 2002. Dále definuje jednotlivé společné projekty Rad IASB a FASB vzniklých během procesu konvergence. Poslední část práce přináší přehledné zpracování nových standardů a novelizací včetně možného vlivu na účetní výkaznictví podniků Evropské unie. Závěr shrnuje problematiku světových účetních systémů a posuzuje nejvýznamnější nově vydané standardy IFRS a jejich dopad na subjekty v Evropské unii.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on international accounting standards IAS/IFRS and US GAAP. The first part of the work describes both accounting systems including their origin, evolution over time and the main bodies which have participated in creating standards. The next part analyzes development trends in the aforementioned standards before 2002 and after 2002. The thesis further defines the most important joint projects of IASB and FASB that emerged during the convergence process. The last part of the thesis provides a complex overview of all recently new standards and amendments and assesses their possible impact on financial reporting of European Union companies. The conclusion discusses the main challenges of the international accounting systems and provides summary of the most important recently issued IFRS standards which have the strongest influence on financial reporting of European Union companies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Valtova_Monika.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
pv valtova.pdfPosudek vedoucího práce616,37 kBAdobe PDFView/Open
po valtova.pdfPosudek oponenta práce789,41 kBAdobe PDFView/Open
valtova obhaj.pdfPrůběh obhajoby práce192,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23267

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.