Title: Finanční aspekty řízení lidských zdrojů v podniku
Other Titles: Financial aspects of human resources management in a company
Authors: Štincíková, Martina
Advisor: Hruška Zdeněk, Ing. Ph.D.
Referee: Šimůnková Lenka, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23299
Keywords: personální strategie;personální procesy;průzkum spokojenosti a motivace zaměstnanců
Keywords in different language: hr stratégy;hr processes;surfy of employee satisfaction and motivation
Abstract: Předložená diplomová práce je zaměřena v teoretické části na vymezení řízení lidských zdrojů, charakterizování jejich hlavních činností (plánování, získávání a výběr zaměstnanců, adaptace a vzdělávání zaměstnanců, hodnocení a odměňování zaměstnanců), na personální controlling a motivaci zaměstnanců. V praktické části je charakterizována konkrétní společnost, definována nová personální strategie na základě průzkumu spokojenosti a motivace zaměstnanců, zpracování SWOT analýzy, vymezení personálních procesů, zobrazení vývoje personálních ukazatelů, ekonomické zhodnocení navržené personální strategie, včetně uvedení modelových příkladů. Cílem práce je navrhnutí nové personální strategie a z ní vyplývající opatření pro zvýšení motivace zaměstnanců.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on the theoretical part of the definition of human resource management, characterising main activities (planning, recruitment and employee selection, adaptation and learning for employees evaluating and rewarding employees), personnel controlling and employee motivation. The practical part is characterised by a specific company, we defined a new personnel strategy based on the results of the survey of employee satisfaction and motivation, SWOT analysis, definition of HR processes, a view of development indicators, economic evaluation of the proposed HR strategy and introducing on model examples. The aim is to propose a new HR strategy and specify measures to increase staff motivation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stincikova_Martina_K14N0117P.pdfPlný text práce1,76 MBAdobe PDFView/Open
pv stincikova.pdfPosudek vedoucího práce558 kBAdobe PDFView/Open
po stincikova.pdfPosudek oponenta práce515,97 kBAdobe PDFView/Open
stincikova obhaj.pdfPrůběh obhajoby práce188,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23299

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.