Title: Zhodnocení úrovně vybraných nástrojů online marketingu na vzorku zvolených automobilek
Other Titles: Evaluation of the level of chosen online marketing tools on a sample chosen automobile manufacturers
Authors: Beránek, Jan
Advisor: Petrtyl Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Eger Ludvík, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23426
Keywords: internet;marketing;online marketing;mobilní marketing;sociální sítě
Keywords in different language: internet;marketing;online marketing;mobile marketing;social network
Abstract: Tato bakalářská práce se jak na teoretické, tak na praktické úrovni věnuje analýze online marketingu. Působení v internetovém marketingu sleduje a posuzuje na základě pěti zvolených automobilových společností, kterými jsou Škoda Auto, BMW, Ford, Honda a Citroën. V teoretické části jsou vysvětleny klíčové termíny z této oblasti, které jsou důležité pro hlubší pochopení nastíněné problematiky. Tyto poznatky jsou čerpány z odborné literatury. Praktická část práce si klade za cíl vykreslit působení výše uvedených automobilových společností v oblasti online marketingu a zhodnotit ho na základě zvolených kritérií, která jsou dle autora stěžejní. Dále jsou v této části sepsány návrhy na zlepšující opatření, které by dotyčným společnostem mohly být nápomocny při realizacích dalších kroků v rámci působení v internetovém marketingu. V závěru této práce jsou veškeré výstupy stručně sumarizovány.
Abstract in different language: The subject of this bachelor thesis is analysis of online marketing on both theoretical and practical level. Based on five chosen automobile companies it follows and evaluates functioning and behaviour in this sphere. In the theoretical part several key expresions are explained. These are important to know for deeper understanding of the mentioned matters. All findings are extracted from technical literature. The practical part emphasizes description of functioning of the companies mentioned above in the online marketing. The author also evaluates it pursuant chosen categories that are fundamental. In this part various recommendations are listed, that might help the companies in realizing next steps in online marketing. In the end of this work all theses are briefly summarised.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Beranek_K11B0570P.pdfPlný text práce1,83 MBAdobe PDFView/Open
Beranek_V.pdfPosudek vedoucího práce735,5 kBAdobe PDFView/Open
Beranek_O.pdfPosudek oponenta práce832,99 kBAdobe PDFView/Open
Beranek_P.pdfPrůběh obhajoby práce260,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23426

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.