Title: Analýza marketingových aktivit vybraného subjektu
Other Titles: Analysis of the marketing activities of the chosen subject
Authors: Dudová, Lucie
Advisor: Králová Lenka, Ing. Ph.D.
Referee: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23430
Keywords: marketing;lázeňství a cestovní ruch;marketingový mix;swot analýza;pest analýza
Keywords in different language: marketing;spa and tourism;marketing mix;swot analysis;pest analysis
Abstract: Předložená práce je zaměřena na analýzu marketingových aktivit spa hotelu Diana. V teoretické části je vysvětleno několik základních pojmů, které se týkají oblasti marketingu a marketingového mixu, lázeňského cestovního ruchu a wellness. V praktické části je představen hotel a jeho služby, analýza vnitřního a vnějšího prostředí a vytvoření PEST analýzy. V práci bylo využito marketingového výzkumu v podobě hloubkového rozhovoru. Cílem bylo porovnat služby lázeňského domu Diana s konkurencí a zjistit, co jim v hotelu chybí a na základě těchto informací sestavit SWOT analýzu. Následně byla navrhnuta zlepšující opatření pro přilákání nového segmentu zákazníků a zvýšení prestižnosti hotelu.
Abstract in different language: The thesis is aimed at analyzing the marketing activities of spa hotel Diana. The theoretical part deals with the definition of the basic terms connected to issue of marketing, marketing mix, spa tourism and wellness. The practical part of this thesis introduces the hotel and its service, inner and outer background analysis and also PEST analysis creation. Methodology of this work is marketing research in form of in-depth interviews. The aim was to create SWOT analysis on the basis of comparison between services Diana Spa Hotel and the competition and ascertain what. Afterwards there was made suggestions for hotel service improvements in order to attract new segment of clients and also boost prestige of the hotel.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Lucie Dudova.pdfPlný text práce1,7 MBAdobe PDFView/Open
Dudova L. - V.PDFPosudek vedoucího práce665,36 kBAdobe PDFView/Open
Dudova L. - O.PDFPosudek oponenta práce659,49 kBAdobe PDFView/Open
Dudova L. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce252,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23430

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.