Title: Agroturismus v Ústeckém kraji
Other Titles: Agrotourism in the Usti Region
Authors: Vesela, Mariya
Advisor: Janeček Petr, Ing.
Referee: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23434
Keywords: agroturismus;ekoturismus;venkovský cestovní ruch;životní prostředí;swot analýza
Keywords in different language: agrotourism;ecotourism;rural tourism;environment;swot analysis
Abstract: Předložená bakalářská práce se zabývá jednou z forem ekologicky šetrného cestovního ruchu, konkrétně agroturismem. Tato i ostatní formy jsou charakterizovány v prvních kapitolách. Následující kapitola se týká Ústeckého kraje a jeho turistických oblasti. Na to navazuje analýza současné nabídky agroturismu v daném regionu. Je rozdělena na farmy s chovem koni a na ostatní farmy provozující více druhů zvířat. V další části jsou podrobněji charakterizovány dva podnikatelské subjekty a provedena jejich SWOT analýza. Následuje vyhodnocení dotazníkového šetření a z toho plynoucí výsledky. Další část je věnována názorům poskytovatelů na význam agroturismu. Jsou zde popsány jejich pozitiva a negativa. Poslední kapitola obsahuje shrnutí provedených analýz a návrhy na zlepšení konkrétních podnikatelských subjektů. V závěru je zhodnocen cil práce a jeho přínos pro veřejnost.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on one of the form ecology friendly tourism specifically agrotourism. This and other forms of ecological friendly tourism are described in the first chapters. This chapter is focused on Usti region and turistic areas. And this is connected to analysis of agroturism in this region. Its divided into farms with horses and other frms with more kinds of animals. In next chapter more detail description of two bussineses with SWOT analysis. In another part you can read results of questionnaire´s research. Following part is about provider´s opinions on meaning of agroturismus. There are positives and negatives. The last chapter is about analyses and sugestions of improvment specific business entities. At the end is summary of goal of my bachelor´s wokr and it´s benefits for public.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Agroturismus v Usteckem kraji.pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
Vesela M. - O.PDFPosudek oponenta práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
Vesela M. - V.PDFPosudek vedoucího práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Vesela M. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce236,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23434

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.