Název: Odepisování dlouhodobého majetku
Další názvy: Depreciation of fixed assets
Autoři: Kadlecová, Pavla
Vedoucí práce/školitel: Součková Radka, Ing. Mgr.
Oponent: Zborková Jitka, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23525
Klíčová slova: odpisy;dlouhodobý majetek;vstupní cena;fond reprodukce investičního majetku
Klíčová slova v dalším jazyce: depreciation;fixed assets;input price;fund capital assets
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na odepisování dlouhodobého majetku Západočeské univerzity v Plzni. Bakalářská práce obsahuje dvě části. V teoretické části je charakterizován fixní majetek v souvislosti s odpisy dlouhodobého majetku. Dále jsou uvedeny metody účetního a daňového odepisování s postupy a vzorci. V praktické části je představen subjekt Západočeská univerzita v Plzni. Na vybraných stálých aktivech jsou aplikovány příslušné metody odepisování, které jsou posléze zhodnoceny, případně jsou navrženy jiné metody. Další část pojednává o fondu reprodukce investičního majetku a vazbě účetních odpisů na tento fond. Následující kapitola se zabývá čerpáním fondu reprodukce investičního majetku, které je zhodnoceno a je navrženo opatření pro využívání fondu.
Abstrakt v dalším jazyce: This submitted thesis is focused on the depreciation of fixed assets of University of West Bohemia. Bachelor thesis includes two parts. In the theoretical part of the bachelor thesis is characterized fixed assets related to the depreciation of fixed assets. The following are the methods of accounting and tax depreciation with practices and patterns. In the practical part is introduced the subject University of West Bohemia. At selected fixed assets are applied the corresponding depreciation methods, which are then evaluated, or are proposed other methods. Another part deals with the Fund's capital assets and with the linkage of accounting depreciation on this fund. The following chapter deals with using the reproduction fund asset that is evaluated and is proposed measures for the usage of the Fund.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Kadlecova_Pavla_K12B0261P.pdfPlný text práce1,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kadlecova po.pdfPosudek oponenta práce522,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kadlecova pv.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kadlecova obhaj.pdfPrůběh obhajoby práce285,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/23525

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.