Title: Úskalí úprav stávajícího objektu pro získání co nejvyšší úspory energie
Authors: Opplt, Lukáš
Advisor: Vejvara Luděk, Ing. Ph.D.
Referee: Petráš Václav, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23602
Keywords: tepelný most;vlhkost;prostup tepla;průkaz energetické náročnosti budovy;úskalí úprav;izolace
Keywords in different language: thermal bridge;humidity;heat transfer;energy performance certificate building;pitfalls modifications;insulation
Abstract: Tato práce pojednává o úskalích, které přináší rekonstrukce bytových domů postavených do konce 80. let 20. století za cílem úspory energie, zkvalitnění vnitřního prostředí a tepelné pohody člověka. Práce se dělí na dvě hlavní kapitoly. První kapitola je zaměřena na bytový dům postavený ve městě Votice, které se nachází v okresu Benešov. Konstrukční systém tohoto objektu je stěnový, zděný, zakončený valbovou střešní konstrukcí. Stávající stav bytového domu je zhodnocen a posouzen provedeným průkazem bytového domu, na čemž byli provedeny nové návrhy nejdůležitějších skladeb stavebních konstrukcí, které ovlivní energetickou kvalitu objektu nejvíce společně s vyřešením klíčových detailů. Na závěr bylo provedeno zhodnocení navržených úprav a začlenění navrženého stavu objetu pomocí průkazu energetické náročnosti budovy do příslušné energetické skupiny. Druhá kapitola se zaobírá objektem, jehož konstrukční systém je železobetonový, montovaný, beztrámový skelet, znám pod označením "MS 71" stavěné společností Pozemní stavby České Budějovice. Práce je hlavně zaměřena na posouzení obvodového pláště, keramzitbetonového a zděného z cihel CDm. Dále na styk obvodového pláště s nosným železobetonovým sloupem a stropním panelem. Především je poukázáno na změnu teplotního pole stávajícího stavu vůči navrženému, tedy zateplenému obvodovému plášti.
Abstract in different language: This work deals with problems made by a reconscruction of the houses built by the end of 80s of the 20th century. The aim was to save energy, to improve quality of interior environment and human thermal comfort. The work is divided into two main chapters.The first chapter is specialised in a house built in Votice town that is situated in Benešov district. The constructive system of this object is the wall brick system ended with the wagon-headed roof construction. The actual value of the house is evaluated and considered by the certificate for the house.There were made new projects of the most important structures of building constructions that will influence the object energetic quality mostly together with a solution of main details. In the end it was done an evaluation of designed arrangements and integration of designed object level with the help of the certificate for energetic house demand into suitable energetic group. The other chapter explores the object whose constructive system is ferro-concrete, prefab, non beamed skeleton MS71 built by "Pozemní stavby České Budějovice" company. This dissertation work consideres mainly a ceramsite concrete siding made of bricks CDm and the siding contact with carrying ferro-concrete column and ceiling panel. Particurarly it points out the change of temperature field of actual system against designed insulated siding.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce20,57 MBAdobe PDFView/Open
Opplt_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce741,45 kBAdobe PDFView/Open
Opplt_ponent.pdfPosudek oponenta práce672,87 kBAdobe PDFView/Open
Opplt_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce206,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23602

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.