Title: Vývoj evidence vlastnických práv k nemovitostem v Čechách
Other Titles: Development of evidence of ownership rights to the real property in Bohemia
Authors: Lindauerová, Dominika
Advisor: Pekarská Jana, Ing.
Referee: Mrázek Richard, Ing. Bc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23620
Keywords: katastr nemovitostí;pozemková kniha;list vlastnictví;sbírka listin;duplicitní zápis vlastnického práva.
Keywords in different language: cadastre of real estates;land registry book;owner's folio;collection of documents;duplicate registration of property rights.
Abstract: Tato práce je věnována evidenci vlastnických práv k nemovitostem. V úvodu práce jsou popsány počátky vedení zápisů vlastnictví do zemských desek a následně do pozemkových knih. V dalších částech se práce věnuje historickým událostem, které způsobily změny ve vedení evidence vlastnických práv. Například válka, vznik Československé republiky nebo změna občanského zákoníku v roce 1951. Některé změny se prolínají do dnešní doby. Jedna z posledních kapitol je věnována dnešnímu způsobu evidence a duplicitnímu zápisu vlastnictví. V závěru práce jsou uvedeny dva konkrétní příklady popisující příčiny vzniku duplicitního zápisu vlastnictví v závislosti na historickém vývoji evidence vlastnických práv k nemovitostem.
Abstract in different language: This work is dedicated to the registration of property rights to real. In the introduction, the thesis describes the beginnings of keeping records of property rights in domesday books, and then in the land registry book. In other parts of the thesis is devoted to historical events which have caused changes in the keeping records of the registration of property rights. For example, the war, the formation of the Czechoslovak Republic or change of the civil code in 1951. Some of the changes are blending to the present day. One of the last chapters is devoted to today's way of registration of property rights and to duplicate registration of property rights. At the conclusion of the thesis are two specific examples which describe causes of duplicate records of property rights depending on the historical development of the registration of property rights to real estate.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dip_prace_Lindauerova.pdfPlný text práce1,81 MBAdobe PDFView/Open
PV_Lindauerova.pdfPosudek vedoucího práce809,36 kBAdobe PDFView/Open
PO_Lindauerova.pdfPosudek oponenta práce282,33 kBAdobe PDFView/Open
P_Lindauerova.pdfPrůběh obhajoby práce31,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23620

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.