Název: Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace pro mateřskou školu
Autoři: Motejzíková, Klára
Vedoucí práce/školitel: Vejvara Luděk, Ing. Ph.D.
Oponent: Petráš Václav, Ing.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23734
Klíčová slova: mateřská škola;statický výpočet;projektová dokumentace;stavební povolení;porotherm;liastrop
Klíčová slova v dalším jazyce: nursery school;static assessment;project documentation;building permit;porotherm;liastrop
Abstrakt: Tématem moji bakalářské práce byl Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace pro mateřskou školu ke stavebnímu povolení. Mým úkolem byl návrh stavby,umístění, konstrukční, provozní a dispoziční řešení stavby tak, aby odpovídal požadavkům kladeným na prostory pro děti předškolního věku. Sestavení zatížení a statické posouzení je provedeno dle platných norem ČSN EN. Zatížení a výpočty byly provedeny ručně nebo v programu Fin EC- Fin 2D. Výkresová část byla provedena v programu AutoCAD2009 a ArchiCAD15.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with proposal of object and processing of project documentation of nursery school for building permit. My task was proposal of construction,placing, constructional, operational and disposal layout of construction so as to comply with requirements needed for premises for preschoolage children. Composition of loads and static assessment is made according to valid ČSN EN standards. Loads and calculations were made manually or in Fin EC- Fin 2D programme. Drawing was made in AutoCAD2009 and ArchiCAD15 programmes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace- Klara Motejzikova.pdfPlný text práce27,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Motejzikova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce513,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Motejzikova_oponent.pdfPosudek oponenta práce618,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Motejzikova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce141,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/23734

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.