Title: Vlastní čísla a poloviční vlastní čísla diferenciálních a diferenčních operátorů druhého řádu
Other Titles: Eigenvalues and half-eigenvalues of differential and difference operators of the second order.
Authors: Fedchenko, Kateryna
Advisor: Nečesal Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Matas Aleš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23745
Keywords: vlastní čísla;fučíkovo spektrum;poloviční vlastní čísla;samoadjungovaný operátor;nesamoadjungovaný operátor.
Keywords in different language: eigenvalues;the fučík spectrum;half-eigenvalues;the self-adjoint operator;the non self-adjoint operator.
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na studium vlastních čísel, Fučíkovo vlastních čísel a polovičních vlastních čísel obyčejných diferenciálních operátorů druhého řádu. Nejprve najdeme analytické předpisy bodového spektra a Fučíkovo spektra vybraných samoadjungovaného a nesamoadjungovaného operátorů. Na příkladu operátoru Dirichleta popíšeme pojem polovičních vlastních čísel a jejich vztah k Fučíkovo vlastním číslům. Potom aproximujeme popsané bodové spektra spektry odpovídajících diferenčních operátorů a porovnáme je. Pomoci integrované funkce bvp4c programu MATLAB provedeme numerickou konstrukci Fučíkovo spektra vybraných operátorů.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the research of eigenvalues, Fučíik eigenvalues and half eigenvalues of ordinary differential operators of the second order. First, we will find analytical regulations of the point spectrum and the Fučík spectrum of the selected self-adjoint and non-self-adjoint operators. In the example of the Dirichlet operator, we will describe the concept of half-eigenvalues and their relationship to Fučík eigenvalues. Then we will approximate described point spectrums to corresponding difference operators' spectrums and compare them. Using the integrated MATHLAB function bvp4c, we will perform the numeric construction of the Fučík spectrum of the selected operators.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Fedchenko.pdfPlný text práce980,56 kBAdobe PDFView/Open
PO_Fedchenko.pdfPosudek oponenta práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
PV_Fedchenko.pdfPosudek vedoucího práce448,01 kBAdobe PDFView/Open
P_Fedchenko.pdfPrůběh obhajoby práce49,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23745

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.