Title: Kalibrace elektronických dálkoměrů
Other Titles: Calibration of electronic distance meters
Authors: Marek, Hynek
Advisor: Čada Václav, Doc. Ing. CSc.
Referee: Pitoňák Martin, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23757
Keywords: kalibrace;elektronický dálkoměr;přesnost elektronických dálkoměrů;adiční konstanta;násobná konstanta;regresní přímka
Keywords in different language: calibration;electronic distance meter;accuracy of electronic distance meters;addition constant;multiple constant;regression line
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá kalibrací elektronických dálkoměrů, konkrétně příslušným teoretickým základem a kalibrací dvou dálkoměrů integrovaných v totálních stanicích Leica Nova MS50 a Leica 1001. Ke kalibračnímu měření byl využit státní etalon velkých délek v Košticích, data byla zpracována dvěma způsoby vyrovnání. Bylo zjištěno, že dosažené výsledky jsou srovnatelné s přesností udávanou výrobcem, v případě Leica 1001 byla zjištěna dokonce lepší přesnost, než výrobce uvádí.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with calibration of electronic distance meters, more precisely of relevant theoretical basis and calibration of two distance meters integrated in total stations Leica Nova MS50 and Leica 1001. For the process of calibration measurement was used National measuring standard of long distances in Koštice, data were processed by two types of adjustment. It turns out, results are comparable with accuracy stated by the manufacturer, in case of Leica 1001 has been found even better accuracy than manufacturer mentions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hynek_Marek_BP_2016.pdfPlný text práce5,59 MBAdobe PDFView/Open
PO_Marek.pdfPosudek oponenta práce458,71 kBAdobe PDFView/Open
PV_Marek.pdfPosudek vedoucího práce760,72 kBAdobe PDFView/Open
P_Marek.pdfPrůběh obhajoby práce34,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23757

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.