Title: Výkon trestu odnětí svobody u odsouzených žen
Other Titles: Prison sentences for convicted women
Authors: Matějková, Denisa
Advisor: Tlapák Navrátilová Jana, Doc. JUDr. et Mgr. Ph.D.
Referee: Stočesová Simona, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23887
Keywords: ženy;odsouzená;trest;historie trestu;výkon trestu odnětí svobody;program zacházení;péče;věznice;vzdělávací aktivity;prizonizace
Keywords in different language: women;convicted;penalty;history of punishment;imprisonment;treatment program;care;prison;educational activities;prisonisation
Abstract: Cílem této práce je objasnění problematiky výkonu trestu odnětí svobody u odsouzených žen, specifika tohoto výkonu, možnosti zacházení s tímto typem odsouzených a následný dopad výkonu trestu na psychiku odsouzeného jedince z pohledu postpenitenciární péče. V praktické části diplomové práce bych se chtěla zaměřit na dotazníkové šetření mezi odsouzenými ženami ve Světlé nad Sázavou a získat tím přehled o věkovém složení odsouzených žen, informace o charakteru spáchaného trestného činu a následně uloženého trestu, poté o možnostech vzdělávání, nabídek zaměstnání, volnočasových aktivit či rodinných návštěv, o přístupu vězeňské služby, o obavách z návratu do normálního života a v neposlední řadě o dopadu výkonu trestu odnětí svobody na odsouzeného jedince. Pro objasnění této tématiky mi poslouží nejen česká, ale i zahraniční literatura, neboť jedna kapitola bude věnována samotné komparaci výkonu trestu odnětí svobody s ostatními státy, konkrétně výkonu trestu odnětí svobody na Slovensku, a velmi stručná komparace výkonu trestu odnětí svobody v Německu.
Abstract in different language: The aim of this work is to clarify the issue of imprisonment of convicted women, the specifics of this performance, possibilities of handling with this type of convicted women and the consequent impact of the sentence on the convicted individuals psyche from the point of view of the after-care. In the practical part, I would like to focus on a questionnaire research of convicted women in Světlá nad Sázavou and to get an overview of the age composition of convicted women, information about the nature of the committed offence and consequently imposed sentence, then about educational opportunities, job offers, leisure time activities, family visits, approach of the prison service, cares about the return to a normal life and last but not least the impact of imprisonment on the convicted individual. To clarify this matter, I will not use only Czech but also foreign literature, as one chapter is dedicated to the comparison of imprisonment with other states, namely imprisonment in Slovakia and a brief comparison of imprisonment in Germany.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Denisa Matejkova.pdfPlný text práce16,52 MBAdobe PDFView/Open
posudek Matejkova op.p..pdfPosudek oponenta práce115,34 kBAdobe PDFView/Open
posudek Matejkova ved.p..pdfPosudek vedoucího práce166,42 kBAdobe PDFView/Open
protokol Matejkova.pdfPrůběh obhajoby práce86,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23887

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.