Title: Omezení práva na informace ve veřejné správě
Other Titles: Restrictions on the right to information in public administration
Authors: Svatošová, Petra
Advisor: Malast Jan, JUDr. et PhDr. Ph.D.
Referee: Podhrázký Milan, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23921
Keywords: informace;právo na informace;svobodný přístup k informacím;omezení práva na informace;ochrana osobních údajů;příjemci veřejných prostředků;obchodní tajemství
Keywords in different language: information;right to information;free access to information;restrictions on the right to information;protection of personal data;acceptors of public funds;business secret
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na problematiku práva na informace v souvislosti s jeho zákonným omezením. Práce se věnuje jak vysvětlení základních pojmů, jako je pojem informace, právo na informace, svobodný přístup k informacím, tak i zakotvení práva na informace na mezinárodní, ústavní i zákonné úrovni, kde rozebírá nejdůležitější zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zhruba polovina práce je potom věnována omezení práva na informace, přičemž se v jednotlivých podkapitolách zaměřuje na jednotlivá ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím s doplněním přelomové judikatury. Závěr je věnován právu nahlížení do spisu, které má s právem na informace mnohé společné, ale obě tato práva se mohou dostat do konkurence.
Abstract in different language: Diploma thesis is focused on the right to information with its legal restrictions. Work is focused on explaining terms such as information, right to information, free acces to information. Thesis describes constitutional and statutory level of right to information, where it mainly analyzes Act no. 106/1999 Coll., about free acces to information. Almost half of this work describes restrictions on the right to information. Subsections of this chapter are dedicated to individual provisions of Act no. 106/1999 Coll., about free acces to information which are properly explained with relevant jurrisprudence. Last part belongs to the right of acces to document, which can get into conflict with the right to information.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petra_Svatosova-_Omezeni_prava_na_informace ve verejne sprave.PDFPlný text práce1,67 MBAdobe PDFView/Open
Svatosova Malast vedouci.pdfPosudek vedoucího práce914,45 kBAdobe PDFView/Open
Svatosova Podhrazky oponent.pdfPosudek oponenta práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Svatosova.pdfPrůběh obhajoby práce564,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23921

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.