Title: Právní aspekty asistované reprodukce
Other Titles: Legal Aspects of Assisted Reproduction
Authors: Holá, Denisa
Advisor: Psutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
Referee: Hák Jan, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23948
Keywords: asistovaná reprodukce;umělé oplodnění;neplodnost;poskytovatelé zdravotních služeb;žadatelé o provedení umělého oplodnění;dárci zárodečných buněk;náhradní mateřství;určování rodičovství
Keywords in different language: assisted reproduction;artificial insemination;infertility;healthcare providers;applicants for the artificial insemination;donors of gametes;surrogate motherhood;determination of parenthood
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou asistované reprodukce nejen z pohledu právního, ale částečně i medicínského. V úvodu je vysvětlen pojem asistované reprodukce a stručně rozebrány jednotlivé metody léčby neplodnosti. Následuje část věnovaná právním podmínkám vykonávání asistované reprodukce, a to se zaměřením jak na Českou republiku, tak i na vybrané evropské státy. V práci nechybí ani kapitola o určování rodičovství u dětí narozených z asistované reprodukce. Závěr patří pojednání o náhradním mateřství.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the problematics of assisted reproduction not only from the legal, but as well from the medical point of view. At the beginning, the notion of assisted reproduction is explained and particular methods of infertility treatment are analysed. The following part deals with legal possibilities of the assisted reproduction process with the focus on both the Czech Republic and chosen european states. The thesis as well includes a chapter about determination of parenthood by those children born of assisted reproduction. At the end, an essay on surrogate motherhood is to be found.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Denisa_Hola_2016.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Hola.pdfPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Hola.pdfPosudek vedoucího práce927,32 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Hola.pdfPrůběh obhajoby práce293,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23948

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.