Title: Mezinárodní únosy dětí
Other Titles: International abduction of children
Authors: Kupcová, Monika
Advisor: Hromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
Referee: Kapitánová Blanka, JUDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23953
Keywords: dítě;evropská úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a obnovení výchovy dětí;mezinárodní únos dítěte;nařízení rady č. 2201/2003;nejlepší zájem dítěte;občanský soudní řád;obvyklé bydliště;právo péče o dítě;styčný soudce;úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí;úmluva o právech dítěte;úmluva o pravomoci orgánů;použitelném právu;uznávání;výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí;úřad pro mezinárodněprávní ochranu;ústřední orgán;výkon rozhodnutí;zákon o zvláštních řízeních soudních;zprostředkovatel evropského parlamentu
Keywords in different language: child;european convention on the recognition and enforcement of decisions concerning custody of children and on restoration of custody of children;international child abduction;council regulation no 2201/2003;best interest of the child;civil procedure code;habitual residence;custody right;liaison judge;convention on the civil aspects of international child abduction;convention on the rights of the child;convention on jurisdiction;applicable law;recognition;enforcement and cooperation in respect of parental responsibility and measures for the protection of children;office for international legal protection of children;central authority;enforcement of a decision;code on special judicial proceedings;the european parliament mediator
Abstract: Diplomová práce poskytuje komplexní pohled na problematiku mezinárodních únosů dětí, za pomoci komparace a analýzy. Úvod práce je věnován pojetí mezinárodního únosu z pohledu občanskoprávního. Dále je zde nastíněn historický vývoj této problematiky. Druhá kapitola je věnována výkladu základních pojmů souvisejících s mezinárodním únosem dítěte. Především se jedná o výklad pojmu dítě, co je obvyklým bydlištěm dítěte, co je mezinárodní únos, jaká je podstata a rozsah práva péče o dítě, jaký je účel ústředního orgánu, styčného soudce a Zprostředkovatele Evropského parlamentu. Třetí kapitola se zabývá základními principy a zásadami, které se uplatňují v řízení o navrácení dítěte. Těmito zásadami jsou rovnost subjektů, minimalizace zásahu státu do rodiny, respektování a priorita nejlepšího zájmu dítěte a rychlost řízení. Čtvrtá kapitola je věnována mezinárodním smlouvám, které jsou základním pramenem pro řízení o navrácení dítěte: Úmluva o právech dítěte, Haagská úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí a Úmluva o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí. Součástí kapitoly je také vztah muslimských zemí s mezinárodním únosem dítěte. Pátá kapitola je věnována základním pramenům, upravující mezinárodní únosy dětí v rámci EU: Listina základních práv EU, nařízení Rady č. 2201/2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti (Brusel IIa) a Evropská úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a obnovení výchovy dětí z roku 1980. Šestá kapitola se zabývá problematikou mezinárodních únosů dětí v České republice, upravenými zákonem č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Následně jsou ustanovení zákona demonstrována na případu Maria Galipeau. Poslední kapitolu tvoří závěr, který je prostorem pro shrnutí a zamyšlení nad danou problematikou.
Abstract in different language: The thesis provides a comprehensive look at the issue of international child abduction, with the help of comparison and analysis. Introduction the thesis is devoted to the concept of international abduction from the point of view of the civil. Furthermore, there is outlined the historical development of this issue. The second chapter is devoted to the explanation of the basic concepts related to the international abduction of the child. In particular, the interpretation of the concept of the child, what is the habitual residence of the child, what is the international hijack, what is the nature and extent of the rights of the child custody, what is the purpose of the central authority, the liaison judge and the Intermediary of the European parliament. The third chapter deals with the basic principles and guidelines, which shall apply in proceedings for the return of the child. These principles are the equality operators, the minimization of state intervention into families, respect for and the priority of the best interests of the child and the speed of the procedure. The fourth chapter is devoted to international treaties, which are the principal source for the management of the return of the child: the Convention on the rights of the child, the Hague convention on the civil aspects of international child abduction and the Convention on jurisdiction, applicable law, recognition, enforcement and cooperation in respect of parental responsibility and measures for the protection of children. Part of the chapter is also the relationship of muslim countries with the international kidnapping of the child. The fifth chapter is devoted to the primary sources, concerning the international child abduction within the EU: the Charter of fundamental rights of the EU, Council regulation no 2201/2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and in matters of parental responsibility (Brussels IIa regulation), and the European convention on the recognition and enforcement of decisions concerning custody of children and on restoration of custody of children of 1980. The sixth chapter deals with the issue of international child abduction in the Czech republic, governed by law no 292/2013 Coll., of special proceedings of court. Subsequently, the provisions of the act demonstrated on the case of Maria Galipeau. The last chapter forms the conclusion, which is a space for summary and reflection on the issues.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mezinarodni unosy deti- Monika Kupcova.pdfPlný text práce1,7 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Kupcova.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Kupcova.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Kupcova.pdfPrůběh obhajoby práce292,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23953

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.