Title: Správa jmění nezletilého dítěte
Other Titles: The administration of property of a minor child
Authors: Jandová, Aneta
Advisor: Psutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
Referee: Hromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23965
Keywords: dítě;práva a povinnosti dítěte;rodičovská odpovědnost;správa jmění dítěte;běžné a neběžné záležitosti správy;souhlas soudu;zdánlivé právní jednání;porušení povinností správy;odměňování;skončení správy
Keywords in different language: a child;rights and duties of child;parental responsibility;administration of property of child;common and uncommon issues administration;court approval;apparent legal dealings;breach duties of administration;remuneration;end of administration
Abstract: Práce se zabývá správou jmění nezletilého dítěte vykonávanou nejen rodiči, ale i jinými osobami. Poukazuje na problémy, které přinesla rekodifikace soukromého práva do oblasti jmění dítěte, zejména na zdánlivost právního jednání, které rodiče učinili, aniž by k němu měli potřebný souhlas soudu. Problém zdánlivosti je poté ukázán na některých konkrétních případech. Práce se snaží i podat případná řešení takové situace. Dále práce přináší přehled dalších skutečností, které se jměním dítěte, jakož i s jeho správou souvisejí. Jelikož je správa jmění dítěte součástí rodičovské odpovědnosti, není možné nezmínit i práva a povinnosti, jimiž dítě obecně disponuje. Pojednání o nich je zaměřeno především na případnou majetkovou stránku těchto práv a povinností. Zmíněna jsou i obecná ustanovení správy cizího majetku, jejichž aplikace je však pro správu jmění dítěte vyloučena, neboť ta má zvláštní právní úpravu. Konkrétně v souvislosti se správou jmění dítěte je pak předně uvedena problematika porušení povinností při správě a s tím související nárok dítěte na náhradu škody. Rovněž případné odměňování správce, které má také dopady na majetkovou sféru dítěte. Na závěr práce jsou poté uvedeny kroky při skončení správy.
Abstract in different language: This thesis is about the administration of property of a minor child done by parents but also by other persons. This theses is pointing to problems which brought recodification of private law to the sector of child's property, especially in apparent legal dealings which parents done without necessary court approval. This problem is shown in some specific cases. This work is trying to give some possible solutions of that case. Further the thesis provides an overview other facts which are connected with child's property as well as its administration. As the administration of property of a minor child is a part of parental responsibility, it is necessary to mention rights and duties, which the child in general has. Treatise on them is focused mainly on possible property page of these rights and duties. The general provisions of administraion of property are mention too. However their aplication are excluded for the administraion of property of a minor child, because the administration of property of a minor child has an speciál regulation. Specifically, in connection with the administration of property of the child is then firstly mentions the issue of breach the duty to administer and related child entitled to damages. Also any remuneration of administrator have implications for the property sphere of child too. Finally are refered to the steps at the end of administration.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomka org..pdfPlný text práce823,12 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Jandova.pdfPosudek oponenta práce823,17 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Jandova.pdfPosudek vedoucího práce865,34 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Jandova.pdfPrůběh obhajoby práce246,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23965

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.