Title: Dědická smlouva
Other Titles: Inheritance contract
Authors: Kolář, Jindřich
Advisor: Psutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
Referee: Dvořák Tomáš, Doc. JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23966
Keywords: pořízení pro případ smrti;dědická smlouva;dědictví;pozůstalost;zůstavitel;nový občanský zákoník
Keywords in different language: disposition mortis causa;inheritance agreement;inheritance;decedent's estate;decedent;new civil code
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o dědické smlouvě, která je nejsilnějším dědickým titulem. Tento institut byl do našeho právního řádu začleněn s účinností nového občanského zákoníku po téměř více jak 60 letech. I přesto, že byla dědická smlouva součástí našeho právního řádu až do nabytí účinnosti občanského zákoníku z roku 1950, jedná se o institut poměrně neznámý, který i mezi odbornou veřejností vyvolává mnoho sporných otázek. Cílem diplomové práce je podat ucelený obraz o institutu dědické smlouvy podle stávající právní úpravy. Práce je zaměřena především na rozbor náležitostí, které nový občanský zákoník pro dědickou smlouvu stanoví, přičemž jsou rozebrány i některé problematické aspekty. Snaha je též o určité úvahy týkající se vztahu závazkového práva a dědické smlouvy.
Abstract in different language: The diploma thesis explores the inheritance agreement, as the strongest title to inherit. This legal concept has been introduced into the Czech legislation by the New Civil Code after more than 60 years. Although the inheritance agreement had been included in Czech law until the Civil Code of 1950 came into effect, it is still fairly unknown and continues to raise many issues even among the professional public. The diploma thesis aims to present a comprehensive survey of the inheritance agreement according to the current legislation. It focuses predominantly on the analysis of the elements stipulated for the inheritance agreement by the New Civil Code, as well as on exploring selected issues. The author also presents certain considerations for de lege ferenda regarding the law of obligations and its relation towards the inheritance agreement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_ pra_ce.pdfPlný text práce589,79 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Kolar.pdfPosudek oponenta práce712,95 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Kolar.pdfPosudek vedoucího práce858,2 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Kolar J..pdfPrůběh obhajoby práce298,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23966

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.