Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKalný Miroslav, JUDr. Ph.D.
dc.contributor.authorKřižáková, Petra
dc.contributor.refereeŠíma Alexander, JUDr.
dc.date.accepted2016-5-26
dc.date.accessioned2017-02-21T09:39:04Z-
dc.date.available2015-2-23
dc.date.available2017-02-21T09:39:04Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-3-31
dc.identifier65575
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23969
dc.description.abstractTématem práce je omezení svéprávnosti. Úvodní kapitola se zabývá posunem v právní úpravě od institutu zbavení způsobilosti k právním úkonům ve starém občanském zákoníku k dnešní úpravě omezení svéprávnosti a méně omezujících opatření. Ve druhé kapitole je vymezen pojem svéprávnosti jedná se o způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat). Omezení svéprávnosti představuje závažný zásah do přirozených práv člověka, proto musí být stanovena pevná pravidla a podmínky, za kterých je možné k omezení svéprávnosti přikročit. Důvodům pro omezení svéprávnosti se věnuje kapitola třetí. Svéprávnost může být omezena pouze v případě, pokud člověk není pro duševní poruchu, která není jen přechodná, schopen právně jednat; hrozila-li by mu jinak závažná újma a vzhledem k jeho zájmům nepostačí mírnější opatření. Kapitola 4 se pojednává o způsobu, jakým způsobem a v jaké rozsahu lze svéprávnost omezit: omezit svéprávnost může jen soud, a to v rozsahu, v jakém není člověk schopen právně jednat. Omezení se nikdy netýká práva samostatně právně jednat v běžných záležitostech každodenního života. Kapitola 5 se zabývá důsledky soudního rozhodnutí o omezení svéprávnosti: omezí-li soud svéprávnost člověka, zároveň mu jmenuje opatrovníka, který za něj bude jednat v oblastech, ve kterých není způsobilý jednat. Kapitola upravuje způsob výběru opatrovníka práva a povinnosti takového opatrovníka. Práce dále zmiňuje podpůrná opatření při narušení schopnosti právně jednat jako mírnější a méně omezující způsoby podporovaného rozhodování. Při rozhodování o omezení svéprávnosti je vždy třeba myslet na to, aby nebyla omezována ve větším rozsahu, než je nezbytně třeba. Zároveň je třeba zvážit všechny mírnější alternativy, kterými by bylo možné dosáhnout cíle.cs
dc.format55 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsvéprávnostcs
dc.subjectomezení svéprávnostics
dc.subjectzpůsobilost k právním úkonůmcs
dc.subjectřízení o svéprávnostics
dc.subjectduševní poruchacs
dc.subjectopatrovnictvícs
dc.subjectpodpůrná opatřenícs
dc.titleOmezení svéprávnostics
dc.title.alternativeLimitation of legal capacityen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe central theme of the diploma thesis is the limitation (restriction) of legal capacity. The introductory chapter deals with the shift in the regulation from the deprivation of legal capacity in the old Civil Code to the current legal regulation of the limitation of legal capacity and less restrictive measures. In the second chapter the term legal capacity is defined - this means the capability to acquire for someone his own legal rights and commit to obligations (legal act). As it leads to a serious infringement of the natural rights of man, therefore, firm rules must be established when it is possible to limit the legal capacity. The thesis describes the reasons for which it is possible to limit the legal capacity in the third chapter; the legal capacity may be limited only when a person is due to a mental disorder that is not only temporary, not capable to act legally; where there is a threat of a serious harm and milder measures are not sufficient with respect for his good. Chapter 4 discusses the way and the extent of the limitation of the legal capacity: the court only has the jurisdiction and authority to limit the legal capacity, and only up to the extent to which a person is not capable to act legally. Limitations can never affect the right of self-legally act in the common affairs of everyday life. Chapter 5 deals with the consequences of judicial decisions restricting legal capacity: If the court restricts the legal capacity of a man, immediately the court shall appoint a guardian, who is capable to act in the areas of limitation instead of the ward. Also the method of selecting a guardian and his rights and obligations are described in this chapter. The thesis also mentions the supporting measures as milder and less restrictive means to supported decision-making. When deciding on the limitation of the legal capacity the court should always consider not to restrict the legal capacity to a greater extent than it is absolutely necessary. It is also necessary to consider all the milder alternatives that would achieve the objective.en
dc.subject.translatedlegal capacityen
dc.subject.translatedlimitation of legal capacityen
dc.subject.translatedrestriction of legal capacityen
dc.subject.translatedcapacity proceedingsen
dc.subject.translatedmental disorderen
dc.subject.translatedguardianshipen
dc.subject.translatedsupporting measuresen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Krizakova_2016.pdfPlný text práce350,09 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Krizakova.pdfPosudek oponenta práce665,53 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Krizakova.pdfPosudek vedoucího práce975,38 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Krizakova.pdfPrůběh obhajoby práce268,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23969

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.