Title: Souhlas rodiče a dítěte s osvojením
Other Titles: Consent of the parents and child adoption
Authors: Málková, Šárka
Advisor: Kalný Miroslav, JUDr. Ph.D.
Referee: Psutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23971
Keywords: adopce;osvojenec;osvojitel;statusová změna;participační práva dítěte;přímé osvojení;orgán sociálně-právní ochrany dětí;právně volné dítě;kvalifikovaný nezájem;opatrovník dítěte
Keywords in different language: adoption;adoptee;adoptive parents;change of status;participatory rights of the child;straight adoption;the authority of social and legal protection of children;legally free child;a qualified disinterest;guardian of the child
Abstract: Tato diplomová práce se zabývala souhlasem rodičů a dítěte s osvojením, jehož udělení ze strany rodičů dítěte je výrazným zásahem do rodičovských práv a udělení souhlasu ze strany osvojovaného dítěte je velkým rozhodnutím, které znamená pro dítě naději na novou budoucnost. V úvodu si práce stanovila, že nejprve uvede všechny podstatné skutečnosti, o institutu osvojení. Je ovšem samozřejmé, že práce v takovém rozsahu, nemůže obsahovat všechny informace, které se osvojení týkají. Jak už bylo zmíněno v úvodu této práce, jedná se o velice rozsáhlý institut, který se neustále v průběhu let mění a dále vyvíjí. Zastávám ovšem názor, že informace v této práci uvedené dostatečně objasňují problematiku osvojení, i když byly omezeny rozsahem práce, jelikož si nepřeje zbytečně zabíhat do detailů. Kromě objasnění tohoto institutu se práce zaměřila především na své zadané téma, a to na souhlas s osvojením udělený rodiči a dítětem. K vyššímu poznání této problematiky byla užita judikatura, jak Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, tak i Nejvyššího správního soudu. Kdy právě judikatura byla jedním ze stěžejních přínosů pro tuto práci a zejména pro kapitolu objasnění kvalifikovaného nezájmu rodičů dítěte, kdy touto problematikou se zabýval velký počet soudních rozhodnutí. Diplomová práce se také snažila o užití, co největšího počtu odborných publikací, které nebylo jednoduché opatřit, a to z důvodu nové právní úpravy institutu osvojení, jak z hlediska zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tak i dle novely zákona č. 359/1999 Sb., zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Proto výběr odborných publikací byl velice omezován z hlediska roku vydání. Dalším přínosem pro tuto práci byly především zákony s komentářem, konkrétně zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonu č. 359/1999 Sb., zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Samotný text a rozdělení práce do kapitol odpovídá osnově, která byla vymezena v úvodu. Nejprve byla obecně objasněna problematika osvojení, kde byly uvedeny jak jeho formy, zásady a hlavně právní úprava tohoto institutu. Poté byl proveden jakýsi historický exkurz vývojem osvojení, s tím že byly především vytyčeny změny této problematiky v průběhu let až do její dnešní podoby. Po objasnění těchto základních skutečností tohoto institutu, se práce věnovala především už jen souhlasu s osvojením. V počátcích této práce byl souhlas s osvojením nejprve vymezen obecně, dále pak způsob udělený souhlasu rodiči dítěte i s uvedenými výjimkami, kdy se souhlasu rodičů nevyžaduje. V neposlední řadě byl uveden způsob udělení souhlasu dítětem, a to s přihlédnutím zejména k jeho věku. Tato práce se snažila o objasnění souhlasu rodičů a dítěte s osvojením, a proto tato problematika byla zakomponována, téměř do každé kapitoly této práce. Stejně tak se věnovala souhlasu s osvojením i v rámci řízení o osvojení a jeho zprostředkování. Dalším neopomenutelným přínosem této práce byla návštěva Kojeneckého ústavu při TNsP, která dle mého názoru tuto diplomovou práci obohatila a přinesla nové poznatky týkající se praxe osvojení, o kterých se čtenář v žádné publikaci nedočte. Byla jsem tak blíže seznámena s prostředím, kde nezletilé děti bez své přirozené rodiny žijí, jaká jim je poskytována péče a jak se postupuje při umístění dítěte do náhradní rodiny z tohoto zařízení. Pokud bych měla uvést své poznatky o problematice osvojení, které mi tato práce přinesla, dospěla jsem k názoru, že rodiče dítěte, zájemci o osvojení a samotné dítě má každý svá práva, ale v rámci realizace osvojení se tato práva výrazně liší a nemají tak všechny dotčené osoby práva na stejné úrovni. Uznávám, že soulad těchto práv nelze zajistit. I co se týká udělení souhlasu s osvojením, na to má právo jak osvojované dítě, tak i jeho rodiče. Ovšem dítě v tomto právu bude vždy omezeno, a to vzhledem k jeho věku. Ale dle mého názoru, by se měla zajistit jakási rovnováha mezi těmito právy, všech účastníků osvojení.
Abstract in different language: Adoption is a legal institute based on which parents are able to accept somebody else´s child for their own thus gaining a full parental responsibility. Relationship between adopter and adoptee is (legally) equal to relationship between biological parent and his/her child. Also, as adoption comes into force, new relationships among this child and other members of a new family are established. That means all mutual rights and obligations towards adopted child´s former family, are expired. Before adoption is established, adopters have to meet a several legal requirements. For example, one of those requirements is to have a legal consent of child´s biological parents and child´s consent as well. The legal consent of biological parents for adoption and legal consent for adoption of child itself is a subject of this thesis. Consent for adoption is a crucial intervention into parental rights of biological parents. On the other hand it provides a chance for better future for underage child, also gaining it a warmth and love of a new family. The main topic of this thesis is to give a brief explanation about adoption as a legal institute and first three chapters consists the fundamental information about it. The following chapters are dedicated to parental adoption agreement which is defined generally at first whereas a legal development of adoption is also taken into consideration. Other chapter clarifies parental agreement in general together with a possibility to take it back. This thesis also deals with exceptions when parental consent is not required though this fact has to be verified by court. This situation has been a subject of numerous trials, so large number of previous judicial decisions of the Constitutional Court of the Czech Republic and the Supreme Court of the Czech Republic in particular can be found. The seventh chapter is dedicated to child´s consent for adoption. Child is able to grant it especially if it is more than 12 years old. Child´s consent with adoption can also be granted by its guardian whereas Social and Legal Protection Authority is usually appointed. The eighth chapter also consists some information about child´s consent with adoption despite the fact this chapter is mostly dedicated to adoption proceeding. Requirements for adoption, which has to be met in order to continue in proceeding, are mentioned in the very same chapter. This thesis is based on various sources for example actual specialized literature dedicated to this topic, actual law and international treaties which Czech Republic has committed to.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Katedra obcanskeho prava.pdfPlný text práce2,01 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Malkova.pdfPosudek vedoucího práce905,17 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Malkova.pdfPosudek oponenta práce917,02 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Malkova.pdfPrůběh obhajoby práce325,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23971

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.