Title: Náležitosti právního jednání a jejich následky
Other Titles: Essentials of legal act and their consequences
Authors: Hadrbolcová, Martina
Advisor: Pauly Jan, Doc. JUDr. CSc.
Referee: Pelech Josef, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23974
Keywords: právní jednání;náležitosti právního jednání;vady právního jednání;neplatnost právního jednání;absolutní neplatnost;relativní neplatnost;zdánlivost;relativní neúčinnost;náhrada škody;právní úkon
Keywords in different language: legal action;essentials of legal action;imperfect legal action;nullity and invalidity of legal action;defective legal action;null and void;absolutely invalid legal action;relatively invalid legal action;putative legal action;legal act
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o náležitostech právního jednání a jejich následcích z pohledu nového občanského zákoníku a judikatury, se srovnáním nejpodstatnějších změn s úpravou občanského zákoníku z roku 1964. Nový občanský zákoník nepřinesl pouze změnu v terminologii, kdy nově již nečiníme právní úkon, nýbrž právně jednáme, ale svým důrazem na autonomii vůle a odklonem od právního formalismu přinesl zásadní koncepční změnu, která postihla problematiku právních jednání zejména. Nyní je proto kladen větší důraz na objasnění skutečné vůle jednajícího a na upřednostňování platnosti právního jednání před neplatností. S tím souvisí také změna obecného následku právních jednání, kterým byla před přijetím rekodifikace absolutní neplatnost, jenž od roku 2013 nahradila neplatnost relativní. Novým druhem následků vadných právních jednání je nově již výslovně zakotvená kategorie zdánlivého jednání.
Abstract in different language: This thesis analyses prerequisites of legal action and its consequences in terms of the New Civil Code and case law, highlighting major changes that occurred since the preceding edition. The New Civil Code did not only introduce terminological changes when it replaced the legal act by legal action, but also emphasized autonomy of the will and through its diversion from legal formalism have brought the basic concept change, which have affected especially the problems of legal action. Nowadays, great emphasis is placed on clarification of real will and on preference of validity of legal action prior to invalidity. General consequence of defective legal action which was the absolute invalidity before approval of the recodification was replaced in 2013 by relative invalidity. The putative legal actions are the new set category.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nalezitosti_pravniho_jednani_a_jejich_nasledky.pdfPlný text práce930,18 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Hadrbolcova.pdfPosudek vedoucího práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Hadrbolcova.pdfPosudek oponenta práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Hadrbolcova.pdfPrůběh obhajoby práce280,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23974

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.