Title: Práva na označení původu se zvláštním zřetelem k problematice zemědělsko-potravinářských výrobků
Other Titles: Rights on designation of origin with emphasis on the issue of agricultural products and foodstuffs
Authors: Stejskal, Josef
Advisor: Kříž Jan, Prof. JUDr. CSc.
Referee: Hák Jan, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23981
Keywords: duševní vlastnictví;právní ochrana;chráněné označení původu;chráněné zeměpisné označení;zaručená tradiční specialita;ochranná známka;registrační proces;nekalá soutěž;klasifikace ochrany
Keywords in different language: intelectual property;legal protection;protected designation of origin;protected geographical indication;traditional speciality guaranteed;trademark;registration process;unfair competition;classification legal protection
Abstract: Úvodní kapitoly představily historické souvislosti, historii, pojmosloví, českou právní úpravu i označení práv dle evropského práva. Dále byla rozvinuta klasifikace ochrany a srovnány chráněná označení původu, chráněná zeměpisná označení a ochranné známky. Pro lepší pochopení se diplomová práce věnovala názorným ukázkám rozborů rozhodnutí kauz nejen Úřadu průmyslových vlastnictví, ale i rozhodnutími Evropského soudního dvora. Aby ochrana byla dostatečná a označení plnila dobře svůj účel, byly další kapitoly zaměřeny na konkrétní postup registrací národní ochranné známky a chráněného označení původu. Celý proces byl popsán od úplného začátku, tzn. od vyplnění žádosti o registraci, průběhu formálního i věcného průzkumu přihlášky, dále byly vypsány poplatky s touto procedurou spojené, až do zveřejnění a zápisu ochranných označení, včetně řízení o zamítnutí přihlášky a jiných překážkách, které mohou nastat během celého procesu řízení o zápisu. Následně byl vysvětlen smysl označení a rozebrány rozdíly mezi ochrannými známkami a chráněnými zeměpisnými označeními. Práce se nezabývala pouze tím, jaké označení se může či nemůže stát ochrannou známkou či chráněným označením, ale také právy proti nekalé soutěži, jakožto nežádoucím jevem, proti kterému je nutno bojovat. Majitelé registrovaných označení mají mnohem větší možností ochrany, než majitelé označení nezapsaných. V prvé řadě je jim poskytnuta ochrana daná novým občanským zákoníkem. Ten umožňuje ochranu proti vyvolání nebezpečí záměny, klamavosti, parazitování a dalším jednáním, která naplňují podstaty generální klauzule, pomocí níž se soutěžitelé i spotřebitelé mohou bránit ještě před samotným vznikem újmy. Registrovaná ochranná označení jsou chráněna také právem veřejným, kdy proces zápisu probíhá správním řízením. Zákon o ochranných známkách a zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví se sice v otázkách klamavých označení prolínají s ustanoveními občanského zákoníku, avšak některé jejich garance jsou silnější a širší. Vlastníkům je ať přímo nebo nepřímo poskytována pomoc Českou obchodní inspekcí, celními orgány, přestupkovými komisemi obecních úřadů, tak i orgány činnými v trestním řízení potírající ve veřejném zájmu porušování práv průmyslového vlastnictví. Bohužel odhalit nepoctivého konkurenta dřív, než zahájí nekalosoutěžní jednání je velmi komplikované a poškozený se často brání takovému jednání narušitele až ex post. Cílem této diplomové práce bylo vysvětlit a objasnit práva na označení se zvláštním zřetelem k problematice zemědělsko-potravinářských výrobků. S trochou optimismu lze diplomovou práci ukončit s tím, že vývojové tendence nejen v Evropě, v oblasti ochranných označení a jejich právních úprav i praxe naznačují budoucí postupné rozšiřování okruhu akceptovatelných označení rozšířením legálního rozsahu znaků, jimiž mohou být tvořeny a rozšířením okruhu akceptovatelných prezentací označení v souvislosti s technickým vývojem, jehož důsledkem bude zajisté dosažení snadnějšího zápisu ochranných označení.
Abstract in different language: Introductory chapters covered historical background, terminology, Czech and EU law provisions. Furthermore, the classification of possible legal protection, sorting of protected designations of origin, protected geographical indication and trademarks was carried out. For better understanding , my work analysed the case-law of both Czech Industrial Property office and European Court of Justice. In order for the legal protection to be sufficient and proper, further chapters of my thesis concerned with specific registration procedure related to the national trademark and protected designation of origin. The whole procedure was described thoroughly from the beginning, i.e., filling out the registration form, proceedings during the formal and material legal review of this form, corresponding fees, publication and registration of protected designations including the possible form refusal procedure and description of other possible obstacles that may occur. In addition, the meaning of protected designation and the difference between trademarks and protected geographical indications was elucidated. My work was not concerned merely with the legal prerequisites of protected designations or trademarks, but described legal protection against unfair competition as well. Owners of registered designations enjoy higher level of protection than owners of unregistered designations. Firstly, they are protected by new Civil Code. The latter protects them against the confusion of consumers, misleading descriptions of goods, trade label and other unfair practices that fall within its general provision which can be relied on by consumers even before any damages arise . Registered designations are also protected by public law, i.e., administrative law. Despite the fact that the provisions of Trademark Act and Industrial Property Enforcement Act sometimes pervade the ones of the Civil Code, the legal force of aforementioned Acts presents a better and more specific protection. Owners also receive direct or indirect assistance from Czech Trade Inspection Authority, Customs Office, Misdemeanour Commissions and Law Enforcement Agencies which battle IP rights violations in the public interest. Unfortunately, exposing the unfair competitor may be slow and complicated, law abiding competitors very often receive ex-post protection. The aim of my thesis was to explain and elucidate the rights to designation of goods with emphasis on agricultural goods. Optimistically, my work concludes that the legislative tendencies not only in European IP laws indicate the further extension of the legal notion of what may still be registered as protected design. These tendencies also suggest the extension of registration admissibility criteria, supported by technical development, which should eventually facilitate the whole registration process.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE JOSEF STEJSKAL PDF.pdfPlný text práce976,41 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Stejskal.pdfPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Stejskal.pdfPosudek vedoucího práce772,04 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Stejskal.pdfPrůběh obhajoby práce256,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23981

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.