Název: Test proporcionality v judikatuře Ústavního soudu
Další názvy: Test of proportionality in the case law of the Constitutional Court
Autoři: Kubalíková, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Křivka Tomáš, Mgr.
Oponent: Tomeš Milan, JUDr.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24021
Klíčová slova: ústavní soud české republiky;ústavní rada francie;proporcionalita;test proporcionality;základní lidská práva a svobody;judikatura ústavního soudu
Klíčová slova v dalším jazyce: the constitutional court of the czech republic;the constitutional council of france;the proportionality;the test of proportionality;the fundamental human rights and freedoms;the case law of the constitutional court
Abstrakt: Hlavním cílem této práce je vysvětlit argumentační metodu - test proporcionality, a poté ukázat jeho použití v judikatuře Ústavního soudu na vybraných případech a na a různých typech řízení. Aplikace testu proporcionality je zkoumána z pohledu českého a francouzského ústavního systému. V prvních kapitolách práce pojednává o ústavním soudnictví z pohledu České republiky a Francie, věnuje se jejich kompetencím a judikatuře obecně. Dále se práce zabývá základními lidskými právy a svobodami a jejich omezeními, ke kterým dochází při aplikaci testu proporcionality. V závěru porovnává výsledky a rozdíly mezi uplatňováním testu proporcionality v České republice a aplikací testu proporcionality ve Francii, v souladu s rozebranými případy. Hlavní otázkou nadále zůstává, zda se test proporcionality může stát univerzálním testem ústavnosti a jestli dokáže nabídnout soudům uplatňování rozdílné intenzity přezkumu základních práv a svobod a současně představovat relativně předvídatelný model takového přezkumu.
Abstrakt v dalším jazyce: The main objective of this work is to explain the argumentative method - the test of proportionality, and then show its application in the case law of the Constitutional court in selected cases, and in different types of proceedings. The application of the test of proportionality is examined from the point of view of the Czech and the French constitutional system. In first chapters the work discusses the constitutional judiciary from the point of view of the Czech Republic and France. These chapters are dedicated to their competencies, and case law in general. Furthermore, the work deals with the fundamental human rights and freedoms and their limitations, which occur in the application of the proportionality test. The conclusion compares results and differences between the application of the proportionality test in the Czech republic and the application of the test of proportionality in France, in accordance to the described cases. The main question remains, whether the test of proportionality can become a universal criterion of constitutionality and whether judges may offer the application of different intensity reviewing the basic rights and freedoms, and if the judges can also guarantee quite a predictable model of such a supervision.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KUP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace TK.pdfPlný text práce991,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubalikova KR.pdfPosudek vedoucího práce1,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubalikova TO.pdfPosudek oponenta práce1,76 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubalikova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce548,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24021

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.