Title: Právo na příznivé životní prostředí - možnost jeho uplatnění s ohledem na současnou právní úpravu
Other Titles: Right to the enviroment - possibilities of its application in the current Czech legal order
Authors: Byszowiec, Marián
Advisor: Pezl Tomáš, JUDr.
Referee: Křivka Tomáš, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24024
Keywords: právo na příznivé životní prostředí;listina základních práv a svobod;životní prostředí;ochrana ovzduší;znečištění ovzduší;imise;lidská práva;soudní ochrana
Keywords in different language: right to the environment;charter of fundamental rights and freedoms;environment;atmosphere protection;air pollution;immission;human rights;judicial protection
Abstract: Tato práce se zabývá jedním ze základních lidských práv, a to právem na příznivé životní prostředí, jeho obsahem, významem, historií a zakotvením jak v českém, tak v mezinárodním právu. Významná část je věnována možnosti jeho uplatnění s ohledem na stávající tuzemskou právní úpravu. V návaznosti na to práce pojednává o otázce, zda právnickým osobám svědčí hmotné právo na příznivé životní prostředí, či nikoliv, a to zejména ve vztahu k legitimaci při soudní ochraně. Dále se zabývá konkrétními nástroji soudní ochrany a možnostmi přístupu k informacím o stavu životního prostředí. Praktická část je zaměřena na překročení imisních limitů v ovzduší v Moravskoslezském kraji, neboť se jedná o aktuální problematiku, která dosud nebyla uspokojivě vyřešena (navrácením vypouštěných imisí do patřičných mezí), Na to navazuje další část práce, rovněž praktická, a to nastíněním možností soudní ochrany tohoto práva. Tj. jaké konkrétní prostředky soudní ochrany se zde nabízejí k uplatnění.
Abstract in different language: This thesis deals with issues of fundamental human right to the environment. It tries to describe a concept meaning, an importance of right to environment, its history and bases of these rights in the Czech legal order and in the international law. Another significant part of the thesis describes possibilities of its application in the current Czech legal order. In a relationship to this issue, the thesis tries to solve the problem of legal entities and their right to the environment, especially in regard to access for judicial protection. It further describes a particular instrument of a judicial protection of the substantive right and an access to information about a quality of the environment. The practical part of the thesis is focused on broken air limit of pollution in the Moravian-Silesian region, because it is a current issue that has not been satisfactorily solved (return of the pollution level to a legal size). It is followed by a description of specific legal remedies which can be applied to a protection of the broken right.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marian Byszowiec - Pravo na priznive zivotni prostredi - moznost jeho uplatneni s ohledem na soucasnou pravni upravu.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
Byszowiec PE.pdfPosudek vedoucího práce974,38 kBAdobe PDFView/Open
Byszowiec KR.pdfPosudek oponenta práce921,7 kBAdobe PDFView/Open
Byszowiec prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce415,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24024

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.