Title: Porovnání exekuce správní a soudní
Other Titles: comparation of administrative and judicial execution
Authors: Bulantová, Tereza
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Grospič Jiří, JUDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24028
Keywords: porovnání;exekuce;exekutor;věřitel;dluh
Keywords in different language: comparation;execution;executor;creditor;debt
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na exekuci správní, soudní a jejich vzájemné porovnání. V práci je popsán historický vývoj exekučního práva od samého počátku. Dále jsou zde rozebrány výše uvedené exekuce- konkrétně předpoklady pro exekuci, jejich druhy, průběh a způsoby plnění. V práci je zmíněn střet obou exekucí a v neposlední řadě porovnání obou exekucí. Během vypracovávání této práce jsem použila odbornou literaturu. Práce je doplněna o příslušnou právní úpravu.
Abstract in different language: This Bachelor thesis is focused on execution of administrative and judicial, and their comparation. This thesis describes the historical developement of the law Enforcement. There are also discussed executions mentioned above, especially prerequisites for execution, their types, procedure and methods. There is also mentioned conflict of both executions and finally comparing of those executions. During the processing of the bachelor thesis I used specialized literature. This thesis is complemented by the relevant legislation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace PDF.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Bulantova - protokol VP.pdfPosudek vedoucího práce554,12 kBAdobe PDFView/Open
Bulantova - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce591,73 kBAdobe PDFView/Open
Bulantova - protokol.pdfPrůběh obhajoby práce326,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24028

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.