Title: Adaptační proces při prvním vstupu do zaměstnání, jeho význam a průběh
Other Titles: Adaptation process when entering a new company, its meaning and course
Authors: Huňáčková, Tereza
Advisor: Sequensová Helena, Mgr.
Referee: Lindner Milan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24042
Keywords: adaptace;proces;lidé;zaměstnanci;pracovníci;organizace;adaptační proces;personalisté;personální oddělení
Keywords in different language: adaptation;process;people;employee;worker;organization;adaptation process;human resources offiser;human resources
Abstract: Tématem mé bakalářské práce je Adaptační proces při příjmu nových zaměstnanců. Mým hlavním cílem je na základě odborné literatury tento proces poznat, zjistit jak funguje, co je jeho cílem, kdo se ho účastní a další informace. Poté je mým dalším cílem zjistit jak tento proces funguje v praxi v konkrétní firmě a jak se liší od procesů, který je popsaný v literatuře. Nejprve se budu zabývat tématem řízení lidských zdrojů. Poté se budu zabývat na procesy, které předcházejí adaptačnímu procesu, což jsou získávání, výběr a přijímání pracovníků. V další části se budu věnovat orientaci zaměstnanců. A poté se zaměřím na samotný adaptační proces. Jeho definici, průběh, plánování, cíle, hodnocení, důsledky a subjekty. V poslední kapitole popíši adaptační proces v konkrétní firmě.
Abstract in different language: Topic of my dissertation is The Adaptation process of new hire employees. My aim is to analyse and identify how this process works, who is included, what are the goals and another information necessary for my research based on specialised literature. My next aim is find how this process run in the particular company and what the differences in practise and the theories in specialised literature are. Firstly I will focus on Human resource planning, after this is important to put effort on what are the processes before new employees are hired. Next part of my research is to find orientation of employees and the adaptation process. Research about adaptation process shows definition, behaviour, planning, goals, evaluation, consequences and subjects. Last chapter is about the adaptation process in particular company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Tereza Hunackova.pdfPlný text práce962,95 kBAdobe PDFView/Open
Hunackova - VP.pdfPosudek vedoucího práce423,38 kBAdobe PDFView/Open
Hunackova - OP.pdfPosudek oponenta práce472,92 kBAdobe PDFView/Open
Hunackova - protokol prace.pdfPrůběh obhajoby práce301,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24042

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.