Název: Obnova blokového řízení
Další názvy: Renew of block proceeding
Autoři: Tabak, Vladimír
Vedoucí práce/školitel: Malast Jan, JUDr. et PhDr. Ph.D.
Oponent: Henych Václav, JUDr.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24056
Klíčová slova: správní řízení;řízení o přestupcích;zkrácená řízení;blokové řízení;obnova řízení;soudní přezkum;řízení o obnově;obnovené řízení
Klíčová slova v dalším jazyce: administrative proceedings;misdemeanor proceedings;summary proceedings;block management;renewal management;judicial review proceedings for renewal;the retrial
Abstrakt: Bakalářská práce se týká mimořádného opravného prostředku - obnovy řízení aplikovaného na zkrácené řízení o přestupcích, a sice blokového řízení. V práci se zabývám obnovou správního řízení dle správního řádu ve vztahu k institutu blokového řízení upraveného v zákoně o přestupcích, a zejména je pak poukazováno na sporná ustanovení správního řádu ve vztahu k obnově blokového řízení. Dále je v práci obsažen vývoj judikatury Nejvyššího správního soudu, a to od počáteční nemožnosti obnovy řízení až po současný stav, kdy je obnova blokového řízení v konkrétním případě možná. V neposlední řadě je v práci provedena analýza připravované rekodifikace a zakomponovány úvahy týkající se možného vývoje institutu v následujících letech.
Abstrakt v dalším jazyce: Work concerning the extraordinary appeal - restoring control applied to summary proceedings for offenses, namely block management. The work deals with the renewal of the administrative proceedings pursuant to the Administrative Procedure Code in relation to institute block proceedings under the Act on Offences and above all, to make reference to the disputed provisions of the Administrative Procedure Code in relation to the renewal of the block management. The work also included the development of the case law of the Supreme Administrative Court, from the initial impossibility of recovery proceedings to the current situation when the restoration block proceedings in a particular case maybe. Finally, the thesis analyzed the upcoming recodification and incorporated considerations regarding the possible development institute in the coming years.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tabak Henych.pdfPosudek oponenta práce319,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
TAbak Malast Vedouci.pdfPosudek vedoucího práce898,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tabak.pdfPrůběh obhajoby práce542,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24056

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.