Title: Smrt zaměstnance a pracovněprávní důsledky
Other Titles: Death of employee and occupational-law implications
Authors: Piklová, Barbora
Advisor: Dittrich Michal, Mgr.
Referee: Hromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24067
Keywords: smrt zaměstnance;pracovní úraz;nemoc z povolání;nároky z odpovědnosti;peněžitá práva
Keywords in different language: death of employee;occupational accident;disease from occupation;demands of responsibility;pecuniary jus
Abstract: Pracovní právo upravuje konec pracovního vztahu. Mezi způsoby skončení pracovního vztahu patří smrt zaměstnance. Smrt zaměstnance může nastat také pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Zaměstnavatel má povinnost toto riziko eliminovat pomocí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Na pracovišti by měl zabránit vzniku rizik, odstraňovat rizika u zdroje nebo dávat důraz na prostředky kolektivní ochrany. Zaměstnanci mají také povinnost docházet na lékařské prohlídky. Když k takové nešťastné události dojde, vzniká zaměstnanci i zaměstnavateli odpovědnost. Zaměstnavatel má odpovědnost vůči pozůstalým, jedná se o např. náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem. Zaměstnavatel má povinnost nahlásit smrtelný pracovní úraz institucím.
Abstract in different language: Labour law regulates the end of occupational relationship. Also the death of an employee belongs between the ways of ending occupational relations. Death of an employee can also occur by occupational accident or disease from occupation. An employer has an obligation to eliminate this risk with safety and proteciton of health druring the work. In the workplace the employer should prevent risks, removing the risks at the source or putting emphasis on collective protection. Employees also have a duty to attend the medical examinations. When such an unfortunate event happens, there is the responsibility of employers and employees. The employer has a responsibility to the bereaved. For example: adequate compensation for funeral expenses. The employer has a duty to report a fatal working accident to the institutions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Barbora Piklova final2.pdfPlný text práce798,55 kBAdobe PDFView/Open
Piklova-2.pdfPosudek oponenta práce915,29 kBAdobe PDFView/Open
Piklova-1.pdfPosudek vedoucího práce830,33 kBAdobe PDFView/Open
Piklova Barbora.pdfPrůběh obhajoby práce383,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24067

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.