Title: Využití informačních a komunikačních technologií \nl{}v mimoškolních vzdělávacích aktivitách pro žáky základní školy.
Other Titles: Using of information and communication technologies in extracurricular educational activities for elementary school pupils.
Authors: Lomička, Zdeněk
Advisor: Rohlíková Lucie, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24096
Keywords: vzdělávání;mimoškolní vzdělávání;základní škola;volný čas;vzdělávání ve volném čase;ict;ict gramotnost;ict v mimoškolním vzdělávání;počítačové aplikace;mobilní aplikace;internetové aplikace;rozšířená realita;deskové hry;kouzelné čtení;projekt pro mimoškolní vzdělávání;aplikace pro mimoškolní vzdělávání;testování;vyhodnocení projektu
Keywords in different language: education;extracurricular education;primary school;leisure time;education in leisure time;ict;ict literacy;ict in extracurricular education;computer applications;mobile applications;web applications;augmented reality;board games;magical reading;project for extracurricular education;application for extracurricular education;testing;project evaluation
Abstract: Diplomová práce pojednává o využití informačních a komunikačních technologií (ICT) v mimoškolních vzdělávacích aktivitách pro žáky základní školy, tedy pro jejich vzdělávání mimo klasické výukové prostory a formy. Je rozdělena do čtyř hlavních částí. První část uvažuje o vzdělání jako o celoživotním procesu, věnuje se rozlišení pojmů a popisu specifik mimoškolního vzdělávání. Druhá část popisuje ICT a počítačovou a ICT gramotnost, jejich historii, vývoj, charakteristiky, rozmach technologií, důvody pro zavedení ICT do vzdělávacího procesu a s tím spojená očekávání. Třetí část poskytuje přehled možností a oblastí využití ICT v mimoškolním vzdělávání, zejména žáků základní školy. Jsou zmíněny tipy na výběr vhodné aplikace i samotného zařízení. Čtvrtá část popisuje projekt zaměřený na mimoškolní vzdělávání realizovaný v rámci diplomové práce. Jeho cílem bylo připravit aplikaci, která by sloužila jako podpora aktivit mimoškolního vzdělávání pro účastníky různých zájmů i věku. Součástí projektu je popis jeho cílů, přípravy, realizace, funkcí uživatelského rozhraní, průběhu testování, vyhodnocení a nástin možného dalšího vývoje a využití.
Abstract in different language: The diploma thesis discusses the use of information and communication technologies (ICT) in extracurricular education of primary school pupils, outside the classrooms and usual forms of teaching. It is divided into four main parts. The first part describes education as a lifelong process, differentiates the concepts and describes the specifics of extracurricular education. The second part describes ICT, computer literacy and ICT literacy, their history, evolution, characteristics, boom technology and reasons and expectations from the introduction of ICT into educational process. The third part provides an overview of the options in use of ICT in in extracurricular education, outside school, especially for elementary school pupils. It presents tips for selection of suitable applications and the device itself. The fourth section describes the project focused on extracurricular education implemented under the framework of diploma thesis. Its goal was to develop an application that would serve as support for the activities of non-formal education for participants of different interests and different ages. The project includes a description of its objectives, preparation, implementation, user interface features, testing, evaluation and also outlines possible further development and utilization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
lomicka-diplomova_prace.pdfPlný text práce3,82 MBAdobe PDFView/Open
Lomicka hodnoceni305.pdfPosudek vedoucího práce696,81 kBAdobe PDFView/Open
Lomicka_DP_posudek_oponenta_Filipi_2016.pdfPosudek oponenta práce233,24 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Lomicka326.pdfPrůběh obhajoby práce200,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24096

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.