Title: Využití kinestetického učebního stylu ve vybraných předmětech na 1. stupni základní školy
Other Titles: Use of kinesthetic learning style in selected subjects at primary school
Authors: Bůchová, Kateřina
Advisor: Kavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D.
Referee: Kolovská Ilona, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24105
Keywords: kinestetický učení styl;děti mladšího školního věku;didaktická hra
Keywords in different language: kinesthetic learning style;children of a younger school age;didactic game
Abstract: Cílem této práce bylo navržení a vytvoření sborníku didaktických her v rámci kinestetického učebního stylu pro výuku dětí mladšího školního věku v předmětech: český jazyk, matematika a člověk a jeho svět. V teoretické části práce uvádím charakteristiku dítěte mladšího školního věku, styly učení, didaktickou hru a kinestetický učební styl. V praktické části práce jsem navrhla, vytvořila a zrealizovala celkem 30 didaktických her, které využívají přirozenou potřebu pohybu žáků a spojují ji s procesem učení. Didaktické hry jsou navrženy tak, aby byly využitelné ve všech tematických okruzích stanovených v RVP. Podle potřeby je lze také modifikovat k dosažení jiných cílů ve vyučovacím předmětu, pro který byly určeny, nebo je lze přizpůsobit zcela jinému vyučovacímu předmětu.
Abstract in different language: Aim of this thesis was a design and creation of collection of didactic games as a part of kinesthetic teaching method used for education of children of a younger school age in the subjects of: Czech language, Mathematics and "Man and his world". I present the characteristics of a child of a younger school age, learning styles, didactic game and kinesthetic learning style in the theoretical part of work. I designed, created and realized 30 didactic games which use the natural need for movement of the pupils and connect that with the process of learning in the practical part of work. The didactic games are designed in a way so that they can be used in all the topic circles established by the RVP. The games can also be modified to fulfill different goals in the given subjects on demand or can be adjusted for a different subject completely.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Buchova_Kinestet.uc.styl.pdfPlný text práce1,9 MBAdobe PDFView/Open
BUCHOVA K. - VD.pdfPosudek vedoucího práce174,24 kBAdobe PDFView/Open
BUCHOVA K. - OP.pdfPosudek oponenta práce219,22 kBAdobe PDFView/Open
BUCHOVA K..pdfPrůběh obhajoby práce52,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24105

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.