Title: Problematika testování pohybových dovedností ve volejbale- odbití obouruč spodem
Other Titles: The issue of testing motor skills in volleyball - underarm pass
Authors: Klaclová, Tereza
Advisor: Kolovská Ilona, Mgr.
Referee: Čepička Ladislav, Doc. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24116
Keywords: kvalitativní analýza;odbití obouruč spodem;klíčová místa;testovaná osoba
Keywords in different language: qualitative analysis;underarm pass;key places;tested person
Abstract: Diplomová práce je zaměřená na kvalitativní výzkum pohybových dovedností ve volejbale, konkrétně na odbití obouruč spodem. V teoretické části jsou popsány rámcové a školní vzdělávací programy různých středních škol, podmínky k přijetí na Katedru tělesné výchovy a sportu Západočeské univerzity z volejbalu a původní zápočtové testy předmětu sportovní hry (KTV/SH). Dále je zde popsán pojem kvalitativní analýza a charakterizována pohybová dovednost OOS. Praktická část je věnována kvalitativní analýze, návrhu nového testu a rozboru výsledků z testování.
Abstract in different language: This master thesis is focused on qualitative research of volleyball motion skills, particularly an underarm pass. The theoretic part is devoted to description of framework and educational programmes of a number of secondary schools, admission conditions of the Chair of Physical Education and Sport at the University of West Bohemia from volleyball and original credit tests of the subject Sport Games (CPE/SG). There is furthermore described the term qualitative research and the motion skill underarm pass is defined. The practical part is devoted to the qualitative analysis, proposal of a new test form and analysis of the test results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Tereza Klaclova.pdfPlný text práce2,1 MBAdobe PDFView/Open
KLACLOVA T. - VP.pdfPosudek vedoucího práce231,42 kBAdobe PDFView/Open
KLACLOVA T. - OP.pdfPosudek oponenta práce154,6 kBAdobe PDFView/Open
KLACLOVA T..pdfPrůběh obhajoby práce45,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24116

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.