Title: Přírodní materiál v pracovních činnostech
Other Titles: Natural material in work activities
Authors: Bočanová, Dana
Advisor: Honzíková Jarmila, Doc. PaedDr. Ph.D.
Referee: Korytář Jindřich, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24185
Keywords: pracovní činnosti;přírodní materiály;základní škola;žák;učitel;tvoření;výrobek
Keywords in different language: work activities;natural materials;primary school;pupil;teacher;creating;product
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na možnosti využití přírodního materiálu v pracovních činnostech na 1. stupni ZŠ. Cílem této diplomové práce je shromáždění množství námětů pro výrobky z různých druhů přírodnin v pracovních činnostech a zjištění informovanosti učitelů ZŠ o přírodním materiálu a jeho využití na základních školách. Při realizaci praktické části jsem ověřila, že i v dnešní době mají žáci zájem o tvoření z přírodního materiálu a práce s přírodninami je baví. Díky práci s přírodninami si žáci formují svůj vztah k přírodě a rozvíjí svůj postoj k environmentální výchově.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on the possibilities of using natural materials in work activities on the first grade of primary school. The aim of this thesis is to gather lots of ideas of products from various kinds of nature in work activities and finding information for primary school teachers of natural materials and their use in primary schools. During the implementation of the practical part I have checked that even today pupils are interested in creating of a natural material and they enjoy working with natural products. Thanks to the work with natural products pupils form their relationship to nature and develop their approach to environmental education.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace.PDFPlný text práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
bocanova DP.pdfPosudek vedoucího práce30,07 kBAdobe PDFView/Open
Posudek Bocanova 1x.pdfPosudek oponenta práce265,33 kBAdobe PDFView/Open
Bocanova protokol276.pdfPrůběh obhajoby práce179,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24185

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.