Title: Matematické úlohy z časopisu Technický magazín
Other Titles: Mathematical exercises from the Technical magazine
Authors: Vacínová, Veronika
Advisor: Hora Jaroslav, Doc. RNDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24190
Keywords: matematické úlohy;technický magazín;algebrogramy;rovnice;soustavy lineárních rovnic;geometrie;procenta;nejmenší společný násobek;slovní úlohy o pohybu;slovní úlohy o společné práci;logika
Keywords in different language: mathematical exercises;technical magazine;algebrograms;equations;linear equations;geometry;percents;least common multiple;verbal tasks of the movement;word problems by working together;logic
Abstract: Práce se opírá o úlohy rubriky Matematické rekce vycházející v měsíčníku Technický magazín, který byl k dostání v letech 1960 1998. Vybrané úlohy odpovídají úrovni řešitelů, pro které je práce určena jako případný procvičující materiál, a sice žákům druhého stupně základní školy. Jejich učitelé mohou práci využít jako méně tradiční materiál pro svou výuku. Úlohy jsou rozděleny do celkem devíti kapitol. Součástí práce je teorie, odpovídající každé kapitole, a informace, kdy je učivo probíráno. Diplomová práce je obohacena o zpracování některých příkladů v matematických programech Geogebra, Mathematica a Wolfram Alpha. Myslím si, že žáci základní školy by měli být seznámeni s existencí alespoň nějakého matematického programu. Tyto programy zrychlují práci a podávají přehledné výsledky. V době, kdy vycházel Technický magazín, byly některé úlohy v něm obsažené mnohdy počítány jen složitými metodami s využitím tužky a papíru popř. kalkulačky. Věřím, že by práce mohla čtenáře motivovat pro vyhledání dalších příkladů v Technickém magazínu a tím příklady nebudou zcela zapomenuty.
Abstract in different language: The dissertation insists on exercises from section Mathematical government published in Technical magazine from 1960 1998. Selected exercises correspond with a stage of solvers, for whom is this dissertation designated, namely for the second - degree pupils of primary school. Their teachers can use the dissertation as a less traditional material for teaching. The exercises are divided into nine chapters. There is included a theoretical part of the dissertation in accordance with every chapters. The dissertation is enriched with processing of some examples in mathematical programs Geogebra, Mathematica and Wolfram Alpha. I think that the pupils of primary school should get a basic knowledge of certain mathematical programs. These programs speed up the work and give well-arranged results. At the time of the publishing of the Technical magazine certain implicated examples were calculated through tangled methods using only a pencil, a piece of paper, eventually a calculator. I believe, this dissertation could motivate readers in retrieval for further examples in the Technical magazine and therefore they will not be completely forgotten.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Vacinova.pdfPlný text práce2,39 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni diplomove prace Veroniky Vacinove s podpisem.pdfPosudek vedoucího práce129,62 kBAdobe PDFView/Open
posudek_vacinovaf.pdfPosudek oponenta práce172,71 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Vacinova316.pdfPrůběh obhajoby práce195,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24190

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.