Title: Nadané dítě na 1. stupni základní školy
Other Titles: Gifted child on the first grade of primary school
Authors: Hrušková, Soňa
Advisor: Nováková Jaroslava, PhDr. Ph.D.
Referee: Macháčková Dita, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24237
Keywords: nadání;individuální vzdělávací plán;legislativa;1. stupeň základní školy;nadané dítě;specifické potřeby;individuální přístup;talent.
Keywords in different language: gift;individualised education plan;legislative;primary school;gifted child;specific need;individual approach;talent.
Abstract: Diplomová práce "Nadané děti na prvním stupni ZŠ" pojednává o problematice nadaných dětí. Teoretická část práce se věnuje nejrůznějším pohledům na pojem nadání a talent. Ukazuje pohled na možnosti dnešní legislativy. Věnuje se otázce výchovy a vzdělávání nadaných dětí na prvním stupni ZŠ, převážně individuálnímu přístupu k těmto jedincům. Vyjmenovává specifické potřeby nadaného dítěte. Informuje o možnostech vzdělávání těchto dětí. Poukazuje na konkrétní organizace a školy, zabývající se nadanými dětmi. V praktické části diplomové práce je k dispozici 15 pracovních listů pro výuku nadaného žáka.
Abstract in different language: The thesis "Gifted Children at the Lower Stage of the Primary School" deals with the issue of the gifted children.The theoretical part focuses on different views of the concept of giftedness and talent. It shows a view of the possibilities of today's legislation. It focuses on the education of gifted children at primary schools, mainly to individual approach to these individuals . Lists specific needs of the gifted child. It informs about the possibilities of education of these children.It refers to specific organizations and schools dealing with gifted children. In the practical part of the thesis is available 15 original worksheets Threaded for teaching gifted pupil .
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nadane dite na 1. stupni ZS.pdfPlný text práce14,62 MBAdobe PDFView/Open
hruskova_machackova.pdfPosudek oponenta práce48,34 kBAdobe PDFView/Open
hruskova_novakova.pdfPosudek vedoucího práce60,92 kBAdobe PDFView/Open
hruskova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce85,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24237

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.