Title: Vytváření aktivit pro třídy žáků s rozdílnými schopnostmi
Other Titles: Designing Activities for Mixed Ability Classes
Authors: Hrdličková, Hana
Advisor: Klečková Gabriela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24281
Keywords: třídy žáků disponující různými schopnostmi;různé jazykové úrovně;výuka anglického jazyka;obtíže;specifické poruchy učení;nadání;motivace;podpora učitele;vygotského teorie;strategie diferencované výuky;diferencované instrukce;uspokojování individuálních potřeb;efektivita aktivit
Keywords in different language: mixed ability classes;different language proficiency levels;english language teaching and learning;difficulties;specific learning disorders;aptitude;motivation;scaffolding;the vygotsky´s theory;strategies of differentiated teaching;differentiated instruction;catering to individual needs;effectiveness of the activities
Abstract: Práce se zabývá výukou anglického jazyka ve třídách, kde jsou společně vzděláváni žáci disponující různými schopnostmi a na různých jazykových úrovních. V práci jsou popsány skutečnosti, které mají vliv na úspěšnost osvojování jazykových dovedností. Dále jsou uvedeny strategie vhodné k vytváření aktivit pro tyto třídy. V praktické části jsou aktivity založené na těchto strategiích porovnány s aktivitami, kde nejsou individuální potřeby žáků brány v úvahu. Na základě těchto srovnání jsou tyto aktivity vyhodnoceny z hlediska jejich efektivnosti a vhodnosti pro výuku AJ ve výše uvedeném typu tříd.
Abstract in different language: The thesis deals with teaching English language in classes, where learners disposing different abilities and different language proficiency levels are educated together. There are described issues which influence adopting language skills. Further, there are stated strategies suitable for designing activities for these classes. In the practical part, there are activities rooting from these strategies compared with activities, where individual needs of learners are not taken in consideration. Based on this comparison, the activities are evaluated from the point of their effectiveness and suitability for teaching of the English language in the stated type of classes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Hrdlickova.pdfPlný text práce1,59 MBAdobe PDFView/Open
Hrdlickova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce292,5 kBAdobe PDFView/Open
Hrdlickova - GK - ved.pdfPosudek vedoucího práce445,09 kBAdobe PDFView/Open
Hrdlickova - DH - opon.pdfPosudek oponenta práce841,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24281

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.