Title: Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami na běžných ZŠ v Plzni
Other Titles: Learners with Special Needs in Mainstream Primary Schools in Pilsen
Authors: Frühaufová, Darina
Advisor: Káňová Šárka, Mgr. Ph.D.
Referee: Zachová Markéta, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24306
Keywords: žák se speciálními vzdělávacími potřebami;integrace;inkluze;vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Keywords in different language: pupils with the special educational needs;integration;inclusion;education of pupils with special educational needs
Abstract: Hlavním cílem diplomové práce "Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami na běžných ZŠ v Plzni," bylo zjistit současnou situaci ve vzdělávání těchto žáků, konkrétně pak na běžných základních školách v Plzni. Aby mohl být hlavní cíl práce naplněn, byly stanoveny 4 dílčí cíle. V teoretické části práce jsou charakterizováni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich vzdělávání na základní škole. Dále jsou zde podrobněji popsány pojmy integrace a inkluze a rozdíly mezi nimi. V praktické části nalezneme cíle práce a výzkumné soubory. Pro realizaci výzkumného šetření bylo využito dvou výzkumných metod. Jednalo se o analýzu dat, které představovaly výroční zprávy vybraných základních škol v Plzni za školní rok 2013/ 2014 a polostrukturované rozhovory se zástupci vedení a pedagogickými pracovníky vybraných plzeňských základních škol.
Abstract in different language: The main aim of the thesis "The pupils with the special educational needs in ordinary primary schools in Pilsen" was to find out the current situation in these pupils' education, specifically in ordinary primary schools in Pilsen. 4 sub-goals were established to fulfill the main goal of this work. In the theoretical part there are characterized the pupils with the special educational needs and their elementary school education. In detail there are also described the concepts of integration and inclusion, and the differences between them. The practical part includes the aims of the work and the research files. Two research methods were used for the research realization. It was the data analysis, which was represented by the annual report of selected primary schools in Pilsen for the school year 2013/2014, and semi-structured interviews with representatives of management and teaching staff in selected Pilsen elementary schools.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-FRUHAUFOVA.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Fruhaufova VP0001.pdfPosudek vedoucího práce356,34 kBAdobe PDFView/Open
Fruhaufova OP0001.pdfPosudek oponenta práce339,52 kBAdobe PDFView/Open
Fruhaufova O0001.pdfPrůběh obhajoby práce26,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24306

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.