Název: Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami na běžných ZŠ v Plzni
Další názvy: Learners with Special Needs in Mainstream Primary Schools in Pilsen
Autoři: Frühaufová, Darina
Vedoucí práce/školitel: Káňová Šárka, Mgr. Ph.D.
Oponent: Zachová Markéta, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24306
Klíčová slova: žák se speciálními vzdělávacími potřebami;integrace;inkluze;vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Klíčová slova v dalším jazyce: pupils with the special educational needs;integration;inclusion;education of pupils with special educational needs
Abstrakt: Hlavním cílem diplomové práce "Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami na běžných ZŠ v Plzni," bylo zjistit současnou situaci ve vzdělávání těchto žáků, konkrétně pak na běžných základních školách v Plzni. Aby mohl být hlavní cíl práce naplněn, byly stanoveny 4 dílčí cíle. V teoretické části práce jsou charakterizováni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich vzdělávání na základní škole. Dále jsou zde podrobněji popsány pojmy integrace a inkluze a rozdíly mezi nimi. V praktické části nalezneme cíle práce a výzkumné soubory. Pro realizaci výzkumného šetření bylo využito dvou výzkumných metod. Jednalo se o analýzu dat, které představovaly výroční zprávy vybraných základních škol v Plzni za školní rok 2013/ 2014 a polostrukturované rozhovory se zástupci vedení a pedagogickými pracovníky vybraných plzeňských základních škol.
Abstrakt v dalším jazyce: The main aim of the thesis "The pupils with the special educational needs in ordinary primary schools in Pilsen" was to find out the current situation in these pupils' education, specifically in ordinary primary schools in Pilsen. 4 sub-goals were established to fulfill the main goal of this work. In the theoretical part there are characterized the pupils with the special educational needs and their elementary school education. In detail there are also described the concepts of integration and inclusion, and the differences between them. The practical part includes the aims of the work and the research files. Two research methods were used for the research realization. It was the data analysis, which was represented by the annual report of selected primary schools in Pilsen for the school year 2013/2014, and semi-structured interviews with representatives of management and teaching staff in selected Pilsen elementary schools.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-FRUHAUFOVA.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fruhaufova VP0001.pdfPosudek vedoucího práce356,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fruhaufova OP0001.pdfPosudek oponenta práce339,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fruhaufova O0001.pdfPrůběh obhajoby práce26,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24306

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.