Název: Přínosy a rizika individuální integrace žáka s pohybovým postižením do běžné třídy ZŠ
Další názvy: The benefits and risks of the individual integration of a student with a motoric handicap into a common class
Autoři: Chaloupková, Simona
Vedoucí práce/školitel: Slowík Josef, PhDr. Ph.D.
Oponent: Hanzlíček Miroslav, Mgr.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24309
Klíčová slova: tělesné postižení;předsudky;bariéry;integrace;inkluze;třída jako sociální skupina;třída jako vrstevnická skupina;sociální percepce;přínosy;úskalí
Klíčová slova v dalším jazyce: the physically challenged;prejudice;barriers;integration;inclusion;a school class as a social group;a school class as a group of peers;social perception;benefits;problems
Abstrakt: Za posledních 10 let vnímám na sobě i ve veřejném mínění vnímám neuvěřitelný vývoj a posun v oblasti začleňování minoritní skupiny jedinců s tělesným postižením do majoritní společnosti. Velký kus cesty vstříc inkluzi jedinců s tělesným postižením je za námi, ale domnívám se, že kus cesty nám stále ještě zbývá, každému coby jednotlivci i celé společnosti coby celku. Práce se snažila zmapovat a zjistit postavení žáka/yně s tělesním postižením v běžné třídě základní školy jako člena sociální skupiny vrstevníků za přímé interakce dalších socializačních činitelů. Práce definuje dopady integrace žáka/yně s tělesným postižením v podobě jejích přínosů či úskalí pro všechny přímo zúčastněné. Nahlíží na situaci očima dětí s tělesným postižením, očima jejich zdravých vrstevníků v třídním kolektivu, očima rodičů dětí s tělesným postižením a očima pedagogických pracovníků, vychází z jejich přímých životních či profesních zkušeností. Tak jako každý případ žáka/yně s tělesným postižením je specifický, individuální, tak i jeho rodinná situace a přístup pedagogických pracovníků, kteří jsou s ním, se všemi zainteresovanými v intenzivní interakci. Stejně tak je i každá cesta školní integrace žáka/yně s tělesným postižením do běžné třídy základní školy individuální a specifická. Přeji hodně štěstí kolegům - pedagogům, dětem i jejich rodičům, aby se chtělo a aby to šlo, a aby jejich společným dosaženým cílem při jejich cestě integrací žáka/yně s tělesným postižením do běžné třídy základní školy bylo spolusdílení příjemného pocitu z tolik skloňovaného společného, inkluzivního systémově vedeného vzdělávání, z bourání předsudků a postojů vůči jedincům s tělesným postižením a především nabytí pocitu neocenitelného osobního přínosu nejen pro svůj život tak, jak to bylo zjištěné z šetřené praxe.
Abstrakt v dalším jazyce: In the last ten years, I have become aware of the continuous effort to include the physically challenged into the majority society. Nevertheless, I think there still remains much to be done in this area, by individuals as well as by the entire society. This thesis makes an effort to find out about the status of a physically challenged pupil as a member of a social group of peers in the interaction with other socialization factors. The thesis defines the positive and/or negative impact of the integration of a physically challenged pupil. It tries to perceive the situation from the point of view of physically challenged pupils, their peers, parents and teachers. The thesis analyzes their direct experience. Of course, every case of such an integration is individual and specific. The family background, the attitude of teachers and schoolmates vary. I wish good luck to all my colleagues - teachers, to children and their parents on their way of integrating the physically challenged into a common class. I wish their feelings about the intensely discussed inclusion education were positive. I hope the prejudice against the physically challenged will break down and people will realize that integration brings personal benefit to their lives.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Prinosy a rizika individualni integrace zaka s pohybovym postizenim do bezne tridy zakladni skoly.pdfPlný text práce2,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Chaloupkova VP0001.pdfPosudek vedoucího práce267,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Chaloupkova OP0001.pdfPosudek oponenta práce291,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Chaloupkova O0001.pdfPrůběh obhajoby práce28,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24309

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.