Název: Vliv pravidelného cvičení na problémy s koordinací u dětí mladšího školního věku
Další názvy: Impact of regular exercise on the coordination problems among children of younger school age
Autoři: Šrůma, Vojtěch
Vedoucí práce/školitel: Čepička Ladislav, Doc. Ph.D.
Oponent: Kolovská Ilona, Mgr.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24363
Klíčová slova: koordinace;rozvoj;mladší školní věk;mabc-2
Klíčová slova v dalším jazyce: coordination;development;younger school age;mabc-2
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá zjišťováním vlivu pravidelného cvičení na rozvoj koordinace u dětí mladšího školního věku. Teoretická část je zaměřena na motorické schopnosti s důrazem na schopnosti koordinační. Dále je zde popsán vývoj hrubé motoriky u dětí v mladším školním věku. Část praktická zjišťuje, jaký vliv měla více než dvouměsíční pohybová intervence na rozvoj koordinace. Použitím testové baterie MABC2 pro děti ve věku 7-10 byly otestovány 2 skupiny dětí v poměru 17:17. Jedna skupina dětí následně procházela rozvojem, jehož vliv byl ověřován pomocí druhého, výstupního testování. Statistickými výpočty byla ověřena dříve stanovená hypotéza, která předpokládala výraznější zlepšení u skupiny s pohybovou intervencí.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with effect of regular exercise on the development of coordination among children of younger school age. The theoretical part focuses on motor skills, with an emphasis on coordination skills. This part also describes development of gross motor skills of children at younger school age. Practical part attempts to assess the effect of more than two-month long physical intervention on coordination development. Using the test battery MABC-2 for children aged 7-10 we tested two groups of children in the ratio of 17:17. Then the impact of intervention on one group of children was evaluated using output coordination test. Statistical calculations confirmed previously established hypothesis which predicted greater improvement in the group with physical interventions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Vojtech Sruma.pdfPlný text práce3,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sruma V. - VP.pdfPosudek vedoucího práce135,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sruma V. - OP.pdfPosudek oponenta práce209,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sruma V..pdfPrůběh obhajoby práce65,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24363

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.