Title: Návrh a realizace průpravných a herních cvičení pro zdokonalení volejbalových dovedností
Other Titles: Proposal and implementation of preparatory and gaming exercises for volleyball skills improvement
Authors: Bezděková, Václava
Advisor: Kolovská Ilona, Mgr.
Referee: Charvát Luboš, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24396
Keywords: volejbal;odbití obouruč vrchem;odbití obouruč spodem;průpravná cvičení;herní cvičení
Keywords in different language: volleyball;overhand pass;forearm pass;preparatory exercises;gaming exercises
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na návrh a realizaci průpravných a herních cvičení pro zdokonalení volejbalových dovedností, konkrétně odbití obouruč vrchem a odbití obouruč spodem. V úvodu je nastíněn problém s nesprávným technickým provedením základních volejbalových odbití. Další kapitoly pojednávají o správné technice těchto odbití a chybách vysledovaných při jejich provádění. Poslední kapitoly jsou věnovány metodice nácviku herních činností jednotlivce. V praktické části jsem na základě analýzy odborných publikací provedla návrh průpravných a herních cvičení, která jsem následně realizovala se studenty.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the proposal and implementation of preparatory and gaming exercises for improvement of the volleyball skills - especially overhand pass, where it is handled with the fingertips above the head (like a set) and forearm pass (bump), where the ball touches the inside part of the joined forearms. In the introduction, there is outlined the problem related to the incorrect technical performance of basic volleyball passes. Other chapters deal with the correct technique of the above mentioned passes themselves and also with the errors observed from their implementation. The last chapters are devoted to the training methodology of individual game activities. In the practical part, I have suggested the proposals for the preparatory and gaming exercises based on an analysis of professional publications. Afterwards, I have carried them out with the selected students.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hrubcova_Vaclava_BP_2016.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
HRUBCOVA V. - OP.pdfPosudek oponenta práce136,34 kBAdobe PDFView/Open
HRUBCOVA V. - VP.pdfPosudek vedoucího práce212,4 kBAdobe PDFView/Open
HRUBCOVA V..pdfPrůběh obhajoby práce62,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24396

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.