Název: Věk dětí jako zátěžový faktor pro rodiče
Další názvy: Age of children as stressor for parents
Autoři: Srpová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Lovasová Vladimíra, Mgr. Ph.D.
Oponent: Aišmanová Alexandra, PhDr.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24462
Klíčová slova: dítě;vývoj;vývojové období;stres;rodičovství;rodič;zátěž
Klíčová slova v dalším jazyce: child;development;developmental period;stress;parenthood;parent;burden
Abstrakt: Tématem této bakalářské práce je "Věk dětí jako zátěžový faktor pro rodiče". Jejím cílem je pokusit se nalézt faktory, které v určitých vývojových obdobích působí jako největší zátěž pro rodiče. Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní části, a sice na teoretickou a praktickou. V první části se zabývám vývojovou psychologií a problematikou stresu a rodičovství. V praktické části se zabývám zátěží, která působí na rodiče během výchovy dítěte. Provedla jsem výzkum pomocí škálového dotazníku, který obsahoval vývojová období a jednotlivé faktory, které mohou tuto zátěž způsobovat.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of this thesis is "an age of children as a stress factor for parents." The target of this bachelor thesis is trying to identify those factors that in specific developmental periods act as the most difficult burden for parents. This thesis is divided into two main parts, namely theoretical and practical parts. The first part deals with developmental psychology and problems of stress and parenthood. The practical part is focused on the burden acting on parents during a child rearing. I made a research by using a scale questionnaire, which included developmental periods and individual factors that can cause this burden.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BCP_SRPOVA_CERVEN.pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Srpova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce379,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Srpova - oponent.pdfPosudek oponenta práce367,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Srpova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce99,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24462

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.