Title: Věk dětí jako zátěžový faktor pro rodiče
Other Titles: Age of children as stressor for parents
Authors: Srpová, Hana
Advisor: Lovasová Vladimíra, Mgr. Ph.D.
Referee: Aišmanová Alexandra, PhDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24462
Keywords: dítě;vývoj;vývojové období;stres;rodičovství;rodič;zátěž
Keywords in different language: child;development;developmental period;stress;parenthood;parent;burden
Abstract: Tématem této bakalářské práce je "Věk dětí jako zátěžový faktor pro rodiče". Jejím cílem je pokusit se nalézt faktory, které v určitých vývojových obdobích působí jako největší zátěž pro rodiče. Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní části, a sice na teoretickou a praktickou. V první části se zabývám vývojovou psychologií a problematikou stresu a rodičovství. V praktické části se zabývám zátěží, která působí na rodiče během výchovy dítěte. Provedla jsem výzkum pomocí škálového dotazníku, který obsahoval vývojová období a jednotlivé faktory, které mohou tuto zátěž způsobovat.
Abstract in different language: The theme of this thesis is "an age of children as a stress factor for parents." The target of this bachelor thesis is trying to identify those factors that in specific developmental periods act as the most difficult burden for parents. This thesis is divided into two main parts, namely theoretical and practical parts. The first part deals with developmental psychology and problems of stress and parenthood. The practical part is focused on the burden acting on parents during a child rearing. I made a research by using a scale questionnaire, which included developmental periods and individual factors that can cause this burden.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BCP_SRPOVA_CERVEN.pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFView/Open
Srpova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce379,94 kBAdobe PDFView/Open
Srpova - oponent.pdfPosudek oponenta práce367,05 kBAdobe PDFView/Open
Srpova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce99,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24462

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.