Title: Poskytování sociální opory dítěti, dětem v prostředí MŠ v Plzni
Other Titles: Provision of Social Support for Children of Kindergarten
Authors: Steinlechner, Nikola
Advisor: Šafránková Dagmar, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24466
Keywords: sociální opora;sociální emocionální opora;prosociální chování;empatie;altruismus;předškolní věk;mateřská škola
Keywords in different language: social reliance;social emocional reliance;prosocial behaviour;empathy;altruism;preschool age;kindergarten
Abstract: Bakalářská práce je věnována tématu poskytování sociální opory dětem v prostředí MŠ v Plzni. Teoretická část se věnuje sociální opoře, jejím druhům, úrovním a situacím, které vyžadují pomoc. Dále je zde zmíněno prosociální chování, empatie, altruismus a také charakteristika emočního vývoje dítěte předškolního věku. Praktická část zpracovává výsledky výzkumné sondy, která za pomoci metody polostrukturovaného hloubkového rozhovoru zjišťuje, jak poskytují učitelky MŠ v Plzni dětem emocionální sociální oporu a jakým způsobem vedou děti k prosociálnímu chování. Z výzkumu vyplynulo, že učitelky poskytují dětem emocionální sociální oporu tak, že se je snaží uklidnit, vyslechnout, jsou k nim empatické, ale také dbají na jejich přátelský vzájemný vztah. K prosociálnímu chování vedou děti pomocí různých aktivit, společně daných pravidel či názorného materiálu.
Abstract in different language: The subject of this bachelor thesis is devoted to the social reliance of children in kindergartens environment in Pilsen. The theoretical part is devoted to the social support, its parts and levels and it deals with situations that require assistance as well. There is also mentioned prosocial behaviour, empathy, altruism and also a characteristic emotional development of preschool age. The practical part presents results of research probe which are based on the method of interview. It determines how teachers in kindergartens in Pilsen provide children emotional social reliance and how they lead them to the prosocial behavior. The research showed that teachers provide emotional social support for children by way of trying to calm them down, hear them, teachers are empathetic and they pay attention to their friendly relationship. Teachers use various activities, relevant rules and or illustrative materials which lead children to the prosocial behaviour.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace, Nikola Steinlechner (k tisku) PDF.pdfPlný text práce461,73 kBAdobe PDFView/Open
Steinlechner VP.pdfPosudek vedoucího práce972,78 kBAdobe PDFView/Open
Steinlechner OP.pdfPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Steinlechner O.pdfPrůběh obhajoby práce386,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24466

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.