Title: Geometrická zobrazení v úlohách matematických olympiád
Other Titles: Geometric projections in mathematical Olympiads
Authors: Pánková, Martina
Advisor: Honzík Lukáš, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24494
Keywords: geometrická zobrazení;matematická olympiáda;identita;osová souměrnost;středová souměrnost;rotace;posunutí;stejnolehlost;shodnost;podobnost
Keywords in different language: geometric projections;mathematical olympiad;identity;axial symmetry;central symmetry;rotation;translation;homothety;conformity;similarity
Abstract: Hlavním cílem práce jsou geometrická zobrazení a jejich výskyt v matematických olympiádách (MO). Převážnou část tedy tvoří řešení vybraných úloh, čerpaných ze sbírek matematických olympiád. První kapitola je úvodem do problematiky geometrických zobrazení. Popisuje jejich základní vlastnosti. Ve druhé kapitole jsou charakterizovány základní typy geometrických zobrazení nacházejících se v úlohách MO. Jednotlivé druhy jsou uvedeny převzatou definicí a doplněny obrázky. Třetí kapitola se již zabývá řešením jednotlivých vybraných úloh, které lze řešit pomocí geometrických zobrazení. U každého příkladu je uvedeno zadání, kategorie, ročník, zdroj a vlastní podrobně komentované řešení. Vše je názorně popsáno také pomocí obrázků, což usnadňuje pochopení zvolených úloh.
Abstract in different language: The main target of this thesis is geometric projection and its occurrence in mathematical olympiads. Therefore the major part of the thesis forms solutions of selected mathematical tasks, which are chosen from mathematical olympiads collections. The first chapter is an introduction into the issue of geometric projection. It describes its basic characteristic. The second chapter describes basic types of geometric projections contained in mathematical olympiads tasks. The various types of projections are described by taken definition and also completed with attached pictures. The third chapter deals with solutions of selected tasks, which could be solved by using of geometric projection. There is a given assignment, category, class, source and custom solution commented in details and everything is clearly described also by using pictures, which facilitates the understanding of selected tasks.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Pankova.pdfPlný text práce2,5 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni vedouciho BP - Pankova.pdfPosudek vedoucího práce28,38 kBAdobe PDFView/Open
posudek_pankova.pdfPosudek oponenta práce177,95 kBAdobe PDFView/Open
Pankova protokol258.pdfPrůběh obhajoby práce183,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24494

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.