Title: Zrnitostní analýza sedimentů bobřích jezírek na vybraném úseku Kateřinského potoka
Other Titles: Grain size analysis of beaver ponds in the segment of the Kateřinský stream
Authors: Procházková, Zuzana
Advisor: Stacke Václav, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24595
Keywords: bobr evropský;kateřinský potok;sedimentologie;bobří jezírka
Keywords in different language: european beaver;kateřinský stream;sedimentology;beaver ponds
Abstract: Bakalářská práce se zabývá vlivem bobří aktivity na sedimenty v toku v povodí Kateřinského potoka. V terénu byly odebrány sedimenty ze dvou bobřích jezírek v různých vzdálenostech od hrází. Celkem byla odebrána sedimentární jádra z 15 výzkumných bodů. Laboratorními metodami byla sledována zrnitost a podíl organického uhlíku v sedimentární výplni. Na základě analýz byly potvrzeny předpoklady, že zrnitostní složení a podíl organického materiálu není v celé mocnosti sedimentárních jader konstantní a že se mění i se vzdáleností od hráze. Vyhodnocením podílu organického materiálu se ukázalo, že nejvíce organického materiálu se nachází v blízkosti hrází. Při sledování průběhu organické hmoty směrem k bázi bylo zjištěno, že až na výjimky podíl organického materiálu spolu s hloubkou klesá. Zrnitostními analýzami bylo zjištěno, že největší podíl sedimentů v bobřích jezírcích tvoří špatně vytříděný písek. Nejčastějším trendem bylo zvětšování střední velikosti klastu spolu s hloubkou. Dále bylo na základě terénního výzkumu zjištěno, že nad hrázemi je zadržována největší mocnost sedimentů, která směrem od hráze nerovnoměrně klesá. Práce přináší nová detailní data a poznatky o dopadu bobří aktivity sedimenty v toku
Abstract in different language: This bachelor thesis is dealing with the influence of beaver behaviour on river catchment area sediments located in Kateřinský stream. In concerned terrain were withdrawn sediments speciment from two beaver ponds in various distances from the dams. Sedimentary cores have been withdrawn altogether from 15 research points. By laboratory methods had been studied grain size analysis and organic carbon quotient contained in sedimentary fill. Based on analasis assumptions were confirmed that the grain size composition and the total organic proortion is not constant during the entire thick of sedimentary cores and is also fluctuating depending on the differences from the dam. By evaluating the organic material proportion were shown that most of the organic material is located near the dam. During observation of organic matter flow towards the base was found that with a few exceptation the proportion of organic material decreases together with the total depth. By grain size analysis were found that the highest sediment proportion in beaver ponds is made by poorly selected sand. In research the most common trend was increasing the medium size of clasts together with the total depth. Based on terrain resarch was also discovered that above the dams is being held the greatest thickness of sediments, which disproportionately decreases away from the dam. This research contribute with new datas, findings and insights on beaver bahaviour impact.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prochazkova_BP.pdfPlný text práce3,64 MBAdobe PDFView/Open
Prochazkova V.pdfPosudek vedoucího práce850,6 kBAdobe PDFView/Open
Prochazkova o.pdfPosudek oponenta práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
Prochazkova p.pdfPrůběh obhajoby práce208,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24595

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.