Title: Konstruování rizik a odpovědnosti za zdraví dítěte v diskuzích kolem odmítání povinného očkování
Other Titles: The construction of risks and responsibility in the discussions concerning parental refusal of mandatory vaccinations
Authors: Bubeníková, Markéta
Advisor: Hasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Ph.D.
Referee: Štípková Martina, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24608
Keywords: povinné očkování;zdraví;rizika;biopolitika;michel foucault;diskuze;odmítání;odpovědnost;dobré rodičovství;diskurz;kritická diskursivní analýza
Keywords in different language: mandatory vaccinations;health;risks;biopolitics;michel foucault;discussion;parental refusal;responsibility;good parenting;discourse;critical discourse analysis
Abstract: Práce se zaměřuje na debaty kolem povinného očkování v České republice a na zobrazování rozhodnutí rodičů tato očkování odmítnout. Soustředí se přitom především na to, jakým způsobem se otázky morální povinnosti, občanské odpovědnosti, a "dobrého" rodičovství stávají součástí diskurzů kolem povinného očkování a jeho odmítání některými rodiči. Vycházím především z teoretických konceptů biopolitiky a biomoci Michela Foucaulta. Hlavním cílem je zmapovat, jak je rozhodnutí rodičů (ne)očkovat své dítě prezentováno v médiích a jaké diskurzy jsou v rámci této problematiky konstruovány. V empirické části analyzuji internetové diskuze (kritická diskurzivní analýza), kde je povinné očkování hlavním obsahem a čtenáři argumentují rizika rozhodnutí (ne)očkovat.
Abstract in different language: The work focuses on the debate about mandatory vaccinations in Czech republic and showing the decisions of parents that decline this vaccinations. It aims mainly on the questions of moral obligation, civic responsibility and "good" parenting become a part of the discourses around mandatory vaccinations. I only use mainly theoretical concepts of biopolitics and biopower of Michael Foucault. Main aim is to chart, how is the parents decision (not) to vaccinate their children presented in medias and which discourses are constructed in this issue. In empiric way I analyzed internet discussions (critical discourse analysis), where mandatory vaccination is the main content and readers argument about risks about decisions (not) to vaccinate.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MarketaBubenikova_DP.pdfPlný text práce618,91 kBAdobe PDFView/Open
Bubenikova-vedouci DP.docPosudek vedoucího práce49 kBMicrosoft WordView/Open
bubenikova_op.docPosudek oponenta práce47,5 kBMicrosoft WordView/Open
bubenikova.JPGPrůběh obhajoby práce142,11 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24608

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.