Title: Syntopie mesonefros v prenatálním vývoji člověka
Other Titles: Syntopy of mesonephros in the prenatal human development
Authors: Gerátová, Tereza
Advisor: Tonar Zbyněk, Doc. MUDr. et Mgr. Ph.D.
Referee: Blažek Vladimír, RNDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24624
Keywords: mesonefros;močový systém;pohlavní systém;histologie;embryologie
Keywords in different language: mesonephros;urinary system;genital system;histology;embryology
Abstract: Ve vývoji močového systému u člověka můžeme rozeznávat tři stádia. První, pronefros, je orgánem rudimentárním. Druhé, mesonefros, které dosahuje většího rozvoje a dočasně funguje jako exkreční orgán. Třetí, metanefros, které se vyvíjí jako definitivní ledvina. Mesonefros se diferencuje od 5. týdne v krční oblasti až do úrovně třetího lumbálního obratle. Tento rozvoj je však vystřídán kraniokaudálně postupující regresí mesonefros. Přibližně od 9. týdne dochází u ženského pohlaví k progresivnímu zániku mesonefros. To zahrnuje i vývoj Wolffova vývodu. U mužského pohlaví přetrvává kaudální část mesonefros jakožto odvodné kanálky varlat, čímž se stávájí součástí nadvarlete. Wolffův vývod přetrvává jako ductus deferens. Během vývoje prochází mesonefros a Wolffův vývod významnými změnami. Přichází tak do kontaktu s řadou okolních orgán. Poloha mesonefros a anatomické okolí se mění. Ucelený popis těchto anatomických prostorových vztahů (syntopie) mesonefros dosud nebyl zveřejněn. Cílem této práce je popsat vývoj mesonefros na několika embryologických sériích, které jsou k dispozici ve sbírkách Ústavu histologie a embryologie LF v Plzni. Bude odhadnuto stádium a stáří embrya. Důležité nálezy a pozorování budou zdokumentovány pomocí mikroskopických fotografií s popisem mesonefros a okolních orgánů. Diplomová práce se skládá ze dvou částí: teoretické a výsledkové části. První, teoretická část, popisuje vývoj močového a pohlavního systému u embrya. Vývoj pohlavního systémů zahrnuje vnitřní a vnější pohlavní orgány. Zvláštní pozornost je věnována indiferentnímu stádiu a diferenciaci u mužských a ženských embryí a fetu. Další kapitola se zabývá vrozenými a vývojovými vadami a chorobami souvisejícími s močovou a pohlavní soustavou. Je však třeba poznamenat, že toto téma je velmi rozsáhlé a často nejsou známé přesné příčiny onemocnění. Druhou částí práce je vlastní pozorování. Je zde představena historie studovaných vzorků. Jsou zde popsány použitté metody v práci. Současné znalosti o vývoji mesonefros jsou shrnuty s ohledem na časové body. To poukazuje na na chybějící znalosti o vývoji mesonefros v embryologické literatuře. Originální mikroskopické pozorování mesonefros je prezentovány pomocí vyznačených mikroskopických fotografií. Výsledné fotografie se vztahují k období až do osmého týdne. Jedna série z 9. týdne je přidána jako ukázka začátku fetální období.
Abstract in different language: Three stages can be distinguished during the development of the urinary system in human. First, pronephros appear as a rudimentary organ. Second, mesonephros achieve a more significant development and temporarily serve as an excretory organ. Third, metanephros develop as the final kidney. Mesonephros differentiate from 5th week in the cervical region and gradually develop to the level of the third lumbar vertebra. This development, however, is replaced by craniocaudally advancing regression of mesonephros. In female, a progressive reduction of mesohepros occurs in 9th week. This includes also involution of the mesonephric (Wolffian) duct. In male, caudal part of the mesonephros persists as efferent ductules of testis, thus becoming part of the epididymis. The mesonephric duct persists as the ductus deferens. During its development, mesonephros and the mesonephric duct undergoes significant changes. It is surrounded by and come in contact with a number of adjacent organs. Both size mutual positions of mesonephros and its anatomical surroundings varies greatly. A comprehensive description of these anatomical spatial relations (syntopy) of mesonephros has not yet been published. The aim of the thesis is to describe the development of mesonephros in several embryological series of sections available in the collections of the Department of Histology and Embryology, Faculty of Medicine in Pilsen. The staging of the embryos is to be done and the embryonic age should be estimated. Important findings and observations should be documented using microphotographs describing both mesonephros and surrounding organs. The thesis is divided into two main parts: theoretical part and results. The first part reviews the literature for the embryonic development of the urinary and genital system. The development of genital systems covers both internal and external genital organs. Special attention is given to indifferent stages and to differentiation in male and female embryos and fetuses. Another chapter deals with congenital and developmental defects and diseases related to genitourinary system. It should be noted however, that this topic is very extensive and often does not know the exact cause of the disease. The second part is based on own observations of mesonephros done in embryonic series. The history of the specimens under study is reviewed. The methods used in the thesis are described. The present knowledge on development of mesonephros is summarized with respect to the timepoints. This demonstrated the present gaps in the knowledge on development of mesonephros in embryological literature.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Geratova_Tereza_2016.pdfPlný text práce3,28 MBAdobe PDFView/Open
Geratova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
Geratova_posudky oponentu1.pdfPosudek oponenta práce2,44 MBAdobe PDFView/Open
Geratova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce573,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24624

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.