Title: Porozumění uměleckému a odbornému textu - komparativní studie
Other Titles: The Reading Comprehension of Literary Texts and Specialist Texts - Comparative Study
Authors: Slavíčková, Kristýna
Advisor: Horová Helena, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Koláříková Dagmar, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24644
Keywords: francouzština jako cizí jazyk;francouzština pro specifické účely;psaný text;funkční styly;umělecký styl;odborný styl;didaktika cizích jazyků;dotazník
Keywords in different language: french as a foreign language;french for specific purposes;written text;functional styles;artistic style;scientific style;didactics of foreign languages;questionnaire
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá komparativní studií uměleckého a odborného textu a jeho využitím v hodinách francouzského jazyka coby cizího jazyka. Cílem práce je charakterizovat tento typ textů, včetně náležících funkčních stylů, které představují. Teoretická část se zabývá psaným projevem francouzského jazyka z pohledu českých a francouzských lingvodidaktických zdrojů a charakteristikou uměleckého a odborného funkčního stylu. Zmíněná část dále popisuje porozumění psanému textu podle didaktik cizích jazyků. Praktická část se věnuje tvoření konkrétních textů a jejich následnému využití během zrealizovaných vyučovacích hodin francouzského jazyka. Dále obsahuje také výsledky ověřování práce s těmito texty v hodinách na Gymnáziu Plzeň, Mikulášské nám. 23. V závěru diplomové práce je uvedeno komplexní shrnutí zjištěných informací a dosažených výsledků. Přínos této práce lze nalézt v přehledné prezentaci jednotlivých funkčních stylů a také textů z pohledu didaktiky a v neposlední řadě ve využití konkrétních textů a odpovídajících úkolů během hodin na výše zmiňovaném Gymnáziu v Plzni.
Abstract in different language: This thesis deals with the comparative study of artistic and scientific text and their usage in French lessons. The aim is to characterize this type of texts, including the functional styles which they represent. The theoretical part deals with the written form of French language from the perspective of Czech and French methods and sources and with the characteristics of artistic and scientific functional style. This part also describes reading comprehension from the point of view of didactics of foreign languages. The practical part includes the formation of specific texts, their usage during lessons at the High school in Pilsen and the evaluation of the results of students. In conclusion, there is a comprehensive summary of the obtained information and the results. The contribution of this work can be found in the presentation of individual functional styles and texts from the perspective of didactics and in the use of specific texts and relevant tasks during the real lessons.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Slavickova.pdfPlný text práce2,51 MBAdobe PDFView/Open
Slavickova vedouci.PDFPosudek vedoucího práce701,16 kBAdobe PDFView/Open
Slavickova oponent.PDFPosudek oponenta práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Slavickova obhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce449,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24644

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.